!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka

 

Logo_przetargi_2012

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka”

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka”w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 7 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S. Matusiewicz &H. Kawa Wyźrał 17 , 34-103 WITANOWICE

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 

Cena brutto

 

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp.z o.o

ul. Podłącze 2,30-218 KRAKÓW

948.696,43

51,22

2.

Firma „HYDROWIT” Władysław Witek

Tłuczań 229A, 34-114 BRZEŹNICA

599.982,60

81,00

3.

Firma Usługowo-Handlowa „Star-Kop” Krzysztof Urbańczyk

32-070 CZERNICHÓW 95

616.222,26

78,86

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S.Matusiewicz & H.Kawa

Wyźrał 17 34-103 WITANOWICE

485.994,65

100

5.

Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Sylwester Warmuz

Brzeźnica 308, 34-114 BRZEŹNICA

536.913,27

90,51

6.

Usługi Ogólnobudowlane - Stanisław Mętel

34-222 ZAWOJA 100

587.088,38

82,78

7.

Hubert Mielczarek LARIX

Ul.Stefczyka 40 Bachowice,

34-116 SPYTKOWICE

629.258,81

Oferta odrzucona

 

 

III. Odrzucenie oferty Wykonawcy  

 

- oferta nr 7 - Hubert Mielczarek LARIX, Ul.Stefczyka 40 Bachowice, 34-116 SPYTKOWICE

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Podstawą odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert: Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
      

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.


Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane , GACZOREK Sp. z o. o. ul. Podłącze 2,30-218 KRAKÓW

2. Firma „HYDROWIT” Władysław Witek Tłuczań 229A, 34-114 BRZEŹNICA

3. Firma Usługowo-Handlowa „Star-Kop” Krzysztof Urbańczyk 32 - 070 CZERNICHÓW 95

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S.Matusiewicz & H.Kawa Wyźrał 17   , 34-103 WITANOWICE

5. Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Sylwester Warmuz Brzeźnica 308, 34-114 BRZEŹNICA

6. Usługi Ogólnobudowlane - Stanisław Mętel 34 - 222 ZAWOJA 100

7. Hubert Mielczarek LARIX Ul. Stefczyka 40 Bachowice, 34-116 SPYTKOWICE

8. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170