!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Remont dróg gminnych

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.brzeznica.pl

UWAGA !!!
Zmiany w Załączniku SIWZ 13.03.2013
Aktualny SIWZ >> pobierz

Pytania i odpowiedzi do przetargu

 

Dotyczy przetargu : 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 – 0+380 oraz w km 0+900 – 2+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań – Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 – 0+400 oraz w km 2+000 – 2+700, 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka – Brzezinka w km 0+650 – 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Pytanie 1 :

Prosimy o potwierdzenie , że w załączniku nr 9 do SIWZ należy dopisać roboty potwierdzające spełnienie warunku określonego w Rozdz. VI. Pkt. 2.1.

 

W odpowiedzi na Państwa pismo, informujemy iż zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. IV Warunki wymagane od Wykonawców i dokumenty potwierdzające ich spełnienie pkt 2.1 brzmi : „Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia.  

w celu potwierdzenia warunków posiadania przez   wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich   rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania   oraz   załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ- wykaz zrealizowanych robót budowlanych.


 

Dotyczy przetargu : 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 – 0+380 oraz w km 0+900 – 2+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań – Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 – 0+400 oraz w km 2+000 – 2+700, 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka – Brzezinka w km 0+650 – 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Pytanie 1 - Dotyczy § 2 /Załącznik   Nr 10 do SIWZ/

Wnosimy o zmianę sposobu określenia terminu wykonania zadania. Wnosimy o wskazanie terminu wykonania przez podanie liczby dni, tygodni lub miesięcy liczonych od przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego. Wskazanie daty dziennej przez oznaczenie daty może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy w terminie ( lub w skrajnym przypadku – wykonanie przedmiotu umowy będzie w ogóle niemożliwe) na skutek np. przedłużenia się procedury przetargowej.

Nie znając konkretnej daty podpisania umowy potencjalny wykonawca nie ma możliwości realnej oceny, czy przedmiot zamówienia może zostać wykonany w terminie oznaczonym datą dzienną.

- Odpowiedź do pytania nr 1

Gmina Brzeźnica nie widzi konieczności zmian we wprowadzonym terminie.

==================================================================================

Pytanie 2 – dotyczy § 3.2.3 /Załącznik   Nr 10 do SIWZ/

Wnosimy o uzupełnienie klauzuli przez dodanie zdania : „Jeżeli wykonane badania potwierdzą prawidłowe właściwości materiałów, koszty badań zostaną Wykonawcy zwrócone przez Zamawiającego”. W przypadku gdy „Wątpliwości okażą się nieuzasadnione koszty pokryje Zamawiający.

-Odpowiedź do pytania nr 2

 • 3.2.3 Otrzymuje brzmienie : „Wykonania na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości Zamawiającego”.

Taki zapis jest zwyczajowo przyjęty w zawieranych Umowach gdyż Wykonawca odpowiada za jakość materiałów użytych do wykonania zamówienia.

=================================================================================

Pytanie 3 – dotyczy § 3.2.11. /Załącznik   Nr 10 do SIWZ/

Wnosimy o wyjaśnienie, jaki termin ( w dniach) Zamawiający uzna za prawidłowy dla wykonania zobowiązania Wykonawcy co do przekazania dokumentacji powykonawczej. Wnosimy o zastąpienie sformułowania „natychmiastowego” przez zwrot : „niezwłocznego”

-Odpowiedź do pytania nr 3

Pkt. 3.2.11 Otrzymuje brzmienie : „Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru”

==================================================================================

Pytanie 4 – dotyczy   § 8/Załącznik   Nr 10 do SIWZ/

Wnosimy o dodanie w § 8.1a o treści :

„ W przypadku wzrostu stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu”. Podatek VAT winien być podatkiem neutralnym dla przedsiębiorcy ( tu : wykonawcy ) i powinien być efektywnie ponoszony przez Zamawiającego. W przypadku wzrostu stawki VAT przy pozostawieniu niezmienionej kwoty brutto rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy (kwota netto) uległaby faktycznemu zmniejszeniu. Stanowiłoby to nieuprawnione przerzucenie na Wykonawcę ryzyka wzrostu stawki podatku, co nie powinno mieć miejsca . Nadto nadmieniamy, że znakomita większość umów zawieranych w trybie zamówień publicznych zawiera klauzulę dot. Zmiany kwoty brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź do pytania nr 4

Zostaje dopisany pkt 8.1.1.

„W przypadku wzrostu stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.”

==================================================================================

Pytanie 5 – dotyczy § 11.1.a)

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonej kary umownej do 10%, co odpowiada wysokości zwyczajowo przyjmowanej w większości zawieranych umów.

Odpowiedź do pytania nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

==================================================================================

Pytanie 6 – dotyczy § 11.1.b)i c)

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonej kary umownej do 0,1%

Odpowiedź do pytania nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

=================================================================================

Pytanie 7: dotyczy § 11.1.b)i c)

Wnosimy zastąpienie sformułowań „za opóźnienie” przez zwrot : „za zwłokę”. Wykonawca nie powinien być obciążany karami umownymi za opóźnienia, które nie były przez niego zawinione. W większości postępowań przetargowych wzory umów przewidują kary za zwłokę, tj. za zawinione opóźnienie.

Odpowiedź do pytania 7 –

 • 11.1.b)i c) otrzymuje brzmienie

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 pkt. za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

c) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1”  

==================================================================================

Pytanie 8

W jakich okresach będą realizowane odbiory częściowe? Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie rozliczenia częściowego wykonanych prac w okresach miesięcznych? Czy Zamawiający wyraża zgodę by płatności za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę następowały w drodze zapłaty na konto Wykonawcy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców stwierdzających, iż wszelkie przypadające na dzień płatności wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane?

Czy Zamawiający wyraża zgodę by suma faktur częściowych wynosiła 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt. 2 umowy ?

Odpowiedź do pytania 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie faktur częściowych.

Zamawiający wyraża zgodę by płatności za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę następowały w drodze zapłaty na konto Wykonawcy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców stwierdzających, iż wszelkie przypadające na dzień płatności wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.

 


 

Brzeźnica: 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+380 oraz w km 0+900 - 2+100 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań - Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 - 0+400 oraz w km 2+000 - 2+700 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka - Brzezinka w km 0+650 - 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Numer ogłoszenia: 93294 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+380 oraz w km 0+900 - 2+100 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań - Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 - 0+400 oraz w km 2+000 - 2+700 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka - Brzezinka w km 0+650 - 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+380 oraz w km 0+900 - 2+100 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań - Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 - 0+400 oraz w km 2+000 - 2+700 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka - Brzezinka w km 0+650 - 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.03.2013r do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium 1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+380 oraz w km 0+900 - 2+100 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań - Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 - 0+400 oraz w km 2+000 - 2+700 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka - Brzezinka w km 0+650 - 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.118 z późn. zm ) lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 1.000.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w części III SIWZ , tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.: a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. 2) Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: a) wstrzymania robot ze względu na warunki atmosferyczne, b) niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Aktualne załączniki do pobrania 13.03.2013

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2.1. Przedmiar Bęczyn pobierz
3. Załącznik nr 2.2. Przedmiar Tłuczań Nowe Dwory pobierz
4. Załącznik nr 2.3. Przedmiar droga Kopytówka - Brzezinka pobierz
5. Załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne pobierz

 

 

 

Nie aktualne załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2.1. Przedmiar Bęczyn pobierz
3. Załącznik nr 2.2. Przedmiar Tłuczań Nowe Dwory pobierz
4. Załącznik nr 2.3. Przedmiar droga Kopytówka - Brzezinka pobierz
5. Załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170