!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Brzeźnica

 

ZI.271.297.2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Brzeźnica”

 

           Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

pn.: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Brzeźnica”

w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PIAST” w Kopytówce

34-114 Brzeźnica

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

REJON 1

REJON 2

REJON 1

REJON 2

1.

Rolnicza Spółdzielnia „PIAST” w Kopytówce

34-114 Brzeźnica

864,00 zł

864,00 zł

100%

100%

2.

Usługi Rolnicze i Transportowe Michał Kania

34-114 Paszkówka 211

------

1 069,20 zł

0

80,80%

3.

Firma Handlowo-Usługowa MIX Paweł Cienia Marcyporęba 132, 34-114 Brzeźnica

957,96 zł

1 306,80 zł

90,19%

66,11%

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……….… podpis ) Faksem na numer 033 8792092.  

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
       Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :


1.Rolnicza Spółdzielnia „PIAST” w Kopytówce, 34-114 Brzeźnica
2.Usługi Rolnicze i Transportowe Michał Kania34-114 Paszkówka 211
3.Firma Handlowo-Usługowa MIX Paweł Cienia Marcyporęba 132, 34-114 Brzeźnica
4.Tablica ogłoszeń UG

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170