!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica

 

Logo_przetargi_2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 352902-2012 z dnia 2012-09-18 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,65 m3/dobę i 1,30 m3/dobę. z układem napowietrzającym wraz z rurociągami ( przewodami powietrznymi od dmuchawy do...
Termin składania ofert: 2012-10-02

 

Brzeźnica: Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
Numer ogłoszenia: 418000 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 352902 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,65 m3/dobę i 1,30 m3/dobę. z układem napowietrzającym wraz z rurociągami ( przewodami powietrznymi od dmuchawy do bioreaktora) i drenażem rozsączającym na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach: Bęczyn, Brzeźnica, Wyźrał, Marcyporęba, Nowe Dwory, Tłuczań, Sosnowice i Kopytówka. W tym: - oczyszczalnie ścieków - 69 szt - drenaż rozsączający - 5.155 mb - rurociągi międzyobiektowe - 1.395 mb - przewierty pod drogami - 1 szt/7 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- które stanowią załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo Usługowa WOLF, Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 945851,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 949865,04

  • Oferta z najniższą ceną: 949865,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1097576,82

  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170