!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi w miejscowości Tłuczań - Działy

 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 341502-2012 z dnia 2012-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont drogi w miejscowości Tłuczań - Działy ( na działce 1661/4) w km 0+ 950 - 1+700 Całkowity zakres zamówienia: Wyrównanie drogi poprzez ścinanie 1.125 m² Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń...
Termin składania ofert: 2012-09-25

Brzeźnica: Brzeźnica: Remont drogi w miejscowości Tłuczań - Działy ( na działce 1661/4) w km 0+ 950 - 1+700
Numer ogłoszenia: 384530 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341502 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Brzeźnica: Remont drogi w miejscowości Tłuczań - Działy ( na działce 1661/4) w km 0+ 950 - 1+700.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi w miejscowości Tłuczań - Działy ( na działce 1661/4) w km 0+ 950 - 1+700 Całkowity zakres zamówienia: Wyrównanie drogi poprzez ścinanie 1.125 m² Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń zaklinowany klińcem - 2.250m² - /20cm/..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma TRANSFIG, Przeginia Duchowna, 32-061 Rybna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74700,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49815,00

  • Oferta z najniższą ceną: 49815,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81945,68

  • Waluta: PLN.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170