!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi gminnej K470028 Tłuczań – Nowe Dwory

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Remont drogi gminnej K470028 Tłuczań – Nowe Dwory w km 0+400-2+000 – od drogi powiatowej na Gorki – Etap I w ramach usuwania klęsk żywiołowych”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

pn.: „Remont drogi gminnej K470028 Tłuczań – Nowe Dwory w km 0+400-2+000 – od drogi powiatowej na Gorki – Etap I w ramach usuwania klęsk żywiołowych”

w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 6 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

400.889,47 zł

66,48

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG- BUD” Franciszek Fryc,

ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

269.185,57 zł

 

89,99

3.

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.. 32-566 ALWERNIA, UL. I.Krasickiego 18A

266.537.89 zł

100

4.

TRANSFIG” Wiesław Figa

Przeginia Duchowna 300 , 32-061 Rybna

349.957,63 zł

76,16

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Wadowicach Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 1 , 34-100 Wadowice

278.747,52 zł

95,61

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.

Aleja 1000-lecia 3 , 32-300 Olkusz

323.678,07 zł

82,34

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Do wiadomości :

 

1. REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG - BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA , UL. I. Krasickiego 18A

 

2. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

 

3. Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowo- Mostowe „DROG- BUD” Franciszek Fryc,

ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

 

4. „TRANSFIG” Wiesław Figa , Przeginia Duchowna 300 , 32-061 Rybna

 

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Wadowicach Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 1 , 34-100 Wadowice

 

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.

Aleja 1000-lecia 3 , 32-300 Olkusz

 

7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170