!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Realizacja zajęć dodatkowych logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 185379-2012 z dnia 2012-08-28 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych w miejscowości Brzeźnica i Łączany na terenie gminy Brzeźnica, w ramach projektu...
Termin składania ofert: 2012-09-05


Brzeźnica: Realizacja zajęć dodatkowych (logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej) wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I - III szkół podstawowych w Brzeźnicy i Łączanach w ramach realizacji projektu systemowego pn. Przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica
Numer ogłoszenia: 358966 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185379 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zajęć dodatkowych (logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej) wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I - III szkół podstawowych w Brzeźnicy i Łączanach w ramach realizacji projektu systemowego pn. Przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych w miejscowości Brzeźnica i Łączany na terenie gminy Brzeźnica, w ramach projektu systemowego Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica nr WND-POKI.09.01.02-12- 173/11, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I - III w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r., w tym logopedycznych w łącznym wymiarze 150 godzin i gimnastyki korekcyjnej o łącznym wymiarze 360 godzin. Ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określają, niżej wymienione, szczegółowe zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Zadanie I- Zajęcia dodatkowe - Szkoła Podstawowa Brzeźnica: Działanie 1.Zajęcia logopedyczne:90 h ( 3 grypy x 30h.) Działanie II. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:180 h (3 grupy x 30h x 2h tygodniowo) Zadanie II - Zajęcia dodatkowe - Szkoła Podstawowa w Łączanach : Działanie 1.Zajęcia logopedyczne: 60 h (1 grupa x 30 h x 2 tygodniowo) Działanie II. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:180 h (3 grupy x 30h. x 2h. tygodniowo).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Kraków, 31-620 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20 400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 20 400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 20 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20 400,00

  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170