!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Realizacja zajęć dodatkowych logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Realizacja zajęć dodatkowych (logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej) wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I - III szkół podstawowych w Brzeźnicy i Łączanach w ramach realizacji projektu systemowego pn. Przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica” w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 1 ofertę, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 1

 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA Oś. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 KRAKÓW

 

Zadanie 1 – Zajęcia dodatkowe Sz. P. Brzeźnica – 10.800,00

Zadanie 2 – zajęcia dodatkowe Sz. P. Łączany – 9.600,00

Łączna kwota brutto : 20.400,00

 

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

1. NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CE LINGUA

Oś. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 KRAKÓW

 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170