!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dostawa pomocy dydaktycznych

 

Clipboard02_copy

Brzeźnica: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 328388 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III pn. Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędnych do prowadzenia następujących zajęć dydaktycznych: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslekcji; b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; d) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia plastyczne i muzyczne) 2. Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Pomoce dydaktyczne zostały podzielone na 6 grup odpowiadających 6 szkołom podstawowym, do których kierowana będzie dostawa towaru lub dostawa i montaż towaru (jeśli jest wymagany). 4. Uwaga: W przypadku, gdyby zastosowano opis któregokolwiek ze środków dydaktycznych w sposób utrudniający złożenie oferty przez Wykonawcę, jest to efekt niezamierzony i wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno - wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości odchyleń +/- 2% w parametrach (głównie w wymiarach w stosunku do opisanych) poszczególnych pomocy dydaktycznych, o charakterze pozwalającym na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz efektów edukacyjnych. 6. W przypadku części zamówienia dotyczącej sprzętu multimedialnego oferta Wykonawcy winna uwzględniać wszystkie akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia funkcjonowania zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania; 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny, był podobny pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), z zastrzeżeniem pkt 5. - charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców innych publikacji i wydawnictw niż wskazano to w SIWZ, przy czym zastrzega się, że ich treść merytoryczna winna odpowiadać treści wskazanych wydawnictw i publikacji. Podana w załączniku nr 5 do SIWZ liczba stron dla poszczególnych publikacji jest liczbą orientacyjną. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone pomoce dydaktyczne były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 11. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim. 12. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku, określone w odrębnych przepisach. 13. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozładunku oraz montażu (jeśli jest wymagany) przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 14. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w wytrzymałych na transport opakowaniach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 15. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 16. Wykonawca dostarczy materiały bezpośrednio do szkół, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Termin dostawy należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Zamawiającego w danej szkole, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. 17. Miejscem dostawy będą szkoły podstawowe z terenu gminy Brzeźnica (odpowiednio dla danej części i zakresu zamówienia) wymienione poniżej: a) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy , Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, Brzeźnica 53, 34-114 Brzeźnica b) Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach, Łaczany 396, 34-115 Ryczów, ; c) Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, Marcyporęba 11, 34-114 Brzeźnica; d) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka, Paszkówka 143, 34 113 Paszkówka; e) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, Sosnowice 107, 34-113 Paszkówka f) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tłuczani, Szkoła Podstawowa, Tłuczań 157 a, 34-114 Brzeźnica;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.21.30.00-6, 32.32.20.00-6, 30.19.00.00-7, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brzeźnica (decyduje termin zaksięgowania wpłaty na rachunku): Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy nr. Konta : BS Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Dostawa pomocy dydaktycznych - Przyjazna szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica. 5) Wniesienie wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Brzeźnicy, będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert wadium będzie się znajdować na rachunku bankowym Urzędu. 6) Jeżeli wadium wniesione zostało w innej formie niż przelew, oryginał dokumentu należy dołączyć jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty. 7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8) Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie oraz przedstawi, że wykonał co najmniej 1 dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: a) Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw pomocy dydaktycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 1 dokument) o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) - według załącznika nr 4 do SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem. 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem wystąpienia przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania dostaw. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas wstrzymania dostawy. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica (pok.nr.36), lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 5 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170