!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg ustny - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeźnicy

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BRZEŹNICY, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRZEŹNICA

 

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.NrNr 207, poz. 2108 ze zm.),Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXXVII/220/06 z dnia 23.10.2006 r i Uchwały Nr XXX/191/98 z dnia 21 kwietnia 1998 r roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica,

 

Wójt Gminy BRZEŹNICA o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 

Pierwszy publiczny przetarg ustny odbędzie się 03 października 2012 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica – pokój nr 3 Sala Ślubów.

 

 

W skład nieruchomości wchodzą:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

KW

Nr ozn. działki

Pow. w m2

Cena wywoławcza nieruchomości

netto w zł

Wadium

w zł

1.

Jednostka ewidencyjna: Brzeźnica,

obręb Brzeźnica,

powiat wadowicki,

woj. małopolskie

 

KR1W

/00052613/9

265/11 i 265/19

8077 m2

331.700,00 zł

33.170,00 zł

 

 

Przy sprzedaży działek, do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami/.

 

Położenie nieruchomości:

 

Działki 265/11 i 265/19 leżą około 400 m od centrum Brzeźnicy. Położone w strefie centralnej obrębu w terenach zabudowy usługowej, około 200 m na północ od drogi krajowej nr 44 relacji KRAKÓW-OŚWIĘCIM. Leżą między linią kolejową Skawina-Oświęcim a kanałem wodnym Łączany- Skawina przy drodze Brzeźnica-Czernichów - Liszki. Nieruchomość złożona z przylegających do siebie działek tworzy kształt litery L. Teren lekko pochylony w kierunku wschodnim. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z terenami usług publicznych (Poczta Polska, Telekomunikacja Polska S.A). Otoczona jest terenami produkcyjnymi i mieszkaniowymi. Przy nieruchomości przebiega most stalowy prowadzący na drugą stronę kanału gdzie znajdują się stawy i strefa przemysłowa gminy.

 

 

Opis nieruchomości:

Kształt działki 265/11 zbliżony jest do wydłużonego prostokąta, o kształcie regularnym, położona w terenie płaskim. Teren niezagospodarowany, niezabudowany, ogrodzony. Dojazd do działki drogą asfaltową. Poziom drogi asfaltowej znajduje się około 2,5 m ponad poziomem działki. Uzbrojenie terenu w zakresie elektrycznym, wodnym, kanalizacyjnym w zasięgu działki.

Działka 265/19 o kształcie zbliżonym do kwadratu o boku 85 m. Dostępność komunikacyjna do działki 265/5 od drogi publicznej tylko przez działkę 265/11 i 265/19 na której ustanowiono nieodpłatnie bezterminową służebność gruntową przejścia i przejazdu po działkach nr 265/11 i 265/19 położonych w BRZEŹNICY pasem szerokości 4 ( cztery ) metry biegnącym wzdłuż całych północnych granic działek obciążonych na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 265/5.

Granice działki 265/11 przylegają do drogi powiatowej. Zjazd z drogi powiatowej nr 1775 K Brzeźnica- Liszki z działki ozn. nr geodezyjnym: 670/8, obręb Brzeźnica na działkę ozn. nr geodezyjnym: 265/11, obręb Brzeźnica zatwierdzony jest Decyzją nr 491/2012 Starosty Wadowickiego Nr NBZ.6740.1.36.2012.B z dnia 12.06.2012 r lecz wymaga wykonania. Poziom drogi asfaltowej znajduje się około 2,5 m ponad poziomem działki. Dostęp komunikacyjny do działki 265/19 od drogi publicznej tylko przez działkę 265/11. Istniejący dojazd poprzez działkę 265/17 znajdujący się w południowo-zachodnim narożniku działki 265/19 jest prawnie nie usankcjonowanym- brak stosownych wpisów w dziale I Sp ( Spis praw ) Księgi Wieczystej KR1W/00052613/9.

 

 

Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r poz. 4530 i 4531,

-działka oznaczona nr geodezyjnym: 265/11 w miejscowości Brzeźnica położona jest częściowo w terenach „zabudowy usługowej”, symbol identyfikacyjny – 6.3 U i częściowo w „ terenach dróg publicznych –drogi i ulice powiatowe zbiorcze”, symbol identyfikacyjny – 6.8 KDPz.

- działka ozn. nr geodezyjnym: 265/19 w miejscowości Brzeźnica położona jest w

„ terenach zabudowy usługowej”, symbol identyfikacyjny – 6.3 U.

 

Ograniczenia na terenie nieruchomości:

Właścicielem nieruchomości jest : GMINA BRZEŹNICA , z obciążeniami w Księdze Wieczystej KR1W/00052613/9,obręb BRZEŹNICA.

DZIAŁ I- Sp KW 57 700 jako uprawnienie i

Dział III - „ Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”

KR1W/00052613/9 jako obciążenie – służebnością gruntową przejścia i przejazdu po działkach 265/11 i 265/19 ( w wyniku podziału nieruchomości działka ozn. Nr: 265/12 podzieliła się na 265/18 i 265/19 ) położonej w Brzeźnicy pasem szerokości 4 m (cztery) metry biegnącym wzdłuż całych północnych granic działek obciążonych na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 265/5 położonej w Brzeźnicy,

Dział I – Sp KR1W/00004491/12/001 jako uprawnienie i

Dział III – „ Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”

KR1W/00052613/9 jako obciążenie – służebnością gruntową przejścia i przejazdu po działkach nr 265/11 i 265/19 położonych w Brzeźnicy, pasem szerokości 4 m, biegnącym od drogi powiatowej ozn. nr działki 670/8 wzdłuż całych północnych granic działek obciążonych, a następnie wzdłuż wschodniej granicy działki 265/19 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 253/3, 252/1, 251/2 położonych w Brzeźnicy.

 

Zabezpieczenia i prawnego uregulowania wymaga dostęp komunikacyjny – nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu na rzecz GMINY BRZEŹNICA jako właściciela pompowni ścieków usytuowanej na działce 265/18 oraz dojazd służb technicznych do budowli pompowni ścieków, pasem szer. 4m biegnącym po działce nr: 265/10 i 265/19 zlokalizowanej na działce ozn. nr geod. 265/18 o pow. 0,0283 ha po stronie południowo-zachodniej działki 265/19, na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętym do zasobu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach za numerem 3879/2009 z dnia 2010.02.10.

Przez środek działki na kierunku wschód-zachód przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia.

W południowo-zachodnim narożniku działki ozn. nr geod. 265/11 znajduje się stacja transformatorowa.

 

Dział IV dotyczący hipotek - brak wpisu.

 

Warunki udziału w przetargu:

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą do dnia 29 września 2012 r wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 33.170,00 zł w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust.3 ( tj. pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r Nr 207, poz. 2108 ze zm).

Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z dopiskiem „ wadium na przetarg działek: 265/11 i 265/19 położonych w Brzeźnicy” i przedłożą dowód wniesienia wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Termin wpłaty wadium określa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania , zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,

- w przypadku spółki cywilnej- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru dla danego podmiotu( ważny 3 miesiące), stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez codzoziemców.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Niestawienie się Nabywcy bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Brzeźnica od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

1. Wpłacenia ceny za wylicytowaną nieruchomość, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy sprzedaży.

2.Opłacenia kosztów umowy notarialnej i kosztów sądowych związanych z wpisem do Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w dniu spisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana prze Wójta Gminy Brzeźnica Zarządzeniem Nr 0152-22/2007 z dnia 09 listopada 2007 r.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

 

Z ważnych powodów WÓJT GMINY BRZEŹNICA może przetarg odwołać z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina Brzeźnica nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

Bliższych informacji udziela Stanowisko d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego w Brzeźnicy, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU.

 

 

mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170