!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dowóz i odwóz dzieci do szkół

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy ” w trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 3

 

Konsorcjum:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

31-670 KRAKÓW , Ul. Powstańców 127

-Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

32-600 OŚWIĘCIM , Ul. Chemików 1A

 

Cena netto 1 biletu 45,34 + podatek Vat 8%- 3,63- cena brutto 48,97

Cena brutto za 363 biletów x 10 m-cy = 177.761,10

Dzierżawa autobusu cena netto 2.000,00+ podatek Vat 23%=2.460,00

2.460,00 x 12 m-cy = 29.520,00

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 90 + 10 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy :

„MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna

32-060 LISZKI , Czułów 16

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 37,10 + 10 = 47,10 pkt.

 

OFERTA NR 2 Firmy :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 PSZCZYNA , Ul. Wodzisławska 2

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 69,17 + 10 = 79,17 pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

1. „MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna

32-060 LISZKI , Czułów 16

 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

31-670 KRAKÓW, ul. Powstańców 127

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

32-600 OŚWIĘCIM , Ul. Chemików 1A

 

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 PSZCZYNA , Ul. Wodzisławska 2

 

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170