!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych w miejscowościach : Marcyporęba, Paszkówka, Chrząstowice

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : Przetargu na Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1.Marcyporęba droga nr K470024 ( w km 0+000 – 1+300)- k/ Cmentarza w stronę Kopytówki , 2.Paszkówka droga nr K470031 ( w km 1+500 - 1+820) - Posmyków , 3Chrząstowice droga na Cmentarz k. Sypuły / dz. 409/1/ ( w km 0+000 – 0+300) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

 


 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Remont dróg gminnych w miejscowościach: Marcyporęba droga nr K470024 ( w km 0+000 – 1+300)- k/ Cmentarza w stronę Kopytówki , Paszkówka droga nr K470031 ( w km 1+500 - 1+820) - Posmyków, Chrząstowice droga na Cmentarz k. Sypuły / dz. 409/1/ ( w km 0+000 – 0+300) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowychw trybie przetargu nieograniczonego: złożono 7 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :


- Ofertę nr 4 złożoną przez :

 

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

 

Uzasadnienie wyboru :


Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

MOTA ENGIL

CENTRAL EUROPE S.A.

30-145 KRAKÓW, Ul. Wadowicka 8W

486.712,80

79,69

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD”

Ul. Zamkowa 3

34-116 SPYTKOWICE

392.983,45

98,69

3.

REJON UTRZEMANIA I BUDOWY DRÓG

Ul. L. Rydla 57

30-130 KRAKÓW

617.282,73

62,83

4

REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.

DROG-BUD

32-566 ALWERNIA

Ul. I. Krasickiego 18A

387.848,67

100%

5

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH 34-100 WADOWICE

Ul. Kochanowskiego 1

433.971,31

89,37

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. 32-300 OLKUSZ

Aleja 1000-lecia3

445.809,18

87,00

7

TRANSFIG”

Wiesław Figa

32-061 RYBNA

Przeginia Duchowna 300

545.747,19

71,07

 

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

Do wiadomości :


1. MOTA ENGIL - CENTRAL EUROPE S.A.

30-145 KRAKÓW, Ul. Wadowicka 8W

 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD

Ul. Zamkowa 3 , 34-116 SPYTKOWICE

 

3. REJON UTRZEMANIA I BUDOWY DRÓG

Ul. L. Rydla 57 - 30-130 KRAKÓW

 

4.REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD

32-566 ALWERNIA, ul. I. Krasickiego 18A

 

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 34-100 WADOWICE, ul. Kochanowskiego 1

 

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. 32-300 OLKUSZ , Aleja 1000-lecia3

 

7. TRANSFIG” Wiesław Figa

32-061 RYBNA , Przeginia Duchowna 300

 

8. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170