!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów: kurs na prawo jazdy kat B

 

 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że


w prowadzonym przez : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Przeprowadzeniu szkoleń dla 19 Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI”, w zakresie:


  1. Kurs na prawo jazdy kat „B „ w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 1 ofertę, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

Ośrodek Szkolenia na kat. A,B,C,C+E Wysogląd Stanisław

34 – 100 Wadowice

ul Lwowska 32

 

za kwotę :
cena brutto 28.916,00 zł
słownie brutto: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

 

 

Do wiadomości :

1. Ośrodek Szkolenia na kat. A,B,C,C+E Wysogląd Stanisław

34 – 100 Wadowice

ul Lwowska 32

 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170