!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - budowa hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków

Logo_przetargi_2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Paszkówka ”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Paszkówka” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firmę „HYDROWIT” Władysław Witek

34-114 Brzeźnica, Tłuczań 229A

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

2

Firmę „HYDROWIT” Władysław Witek

34-114 Brzeźnica, Tłuczań 229A

 

1.081.593,88

100

 

III. Oferta odrzucona

 

Oferta nr 1 – „ECOKUBE” Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 ŁÓDŹ

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Podstawą odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) :

1. Zgodnie z pkt. 2.3 ppkt. 12 SIWZ „Szczegółowy zakres robót jest zawarty w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wszystkie przedstawione w dokumentacji materiały należy traktować jako informację uściślającą i przykładową niezbędną przy określeniu wymaganego standardu. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, które spełniają funkcję i walory użytkowe przy zachowaniu parametrów technologiczno – technicznych podanych w dokumentacji projektowej.” Mając na uwadze powyższe tj. uregulowania zawarte w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy zawarte w SIWZ należy stwierdzić, że Wykonawca w ofercie nie zaproponował urządzeń równoważnych w rozumieniu art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do urządzeń zawartych w SIWZ przez zamawiającego ponieważ :

- Wykonawca zaproponował całkowicie inny typ oczyszczalni ścieków,

- Wykonawca zaproponował ofercie inne urządzenia niż te które opisane są w SIWZ i w dokumentacji projektowej,

- Wykonawca nie udowodnił że zaproponowane przez niego urządzenia spełniają wymogi równoważności w stosunku do urządzeń opisanych w SIWZ.

 

2. Zgodnie z zapisem pkt 4.4. SIWZ Dokumenty i oświadczenia wymagane przez wykonawców pkt 12 przeprowadzenie wizji w terenie potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego – załącznik nr 14 do SIWZ. Załączony przez Wykonawcę załącznik nie posiada podpisu osoby upoważnionej ze strony zamawiającego potwierdzający przeprowadzenie wizji lokalnej.

 

3. Brak załącznika nr 6 – informacji na temat podwykonawców, oraz wpisu na formularzu ofertowym pkt. 9 – zakres robót powierzony podwykonawcom .

 

4. W związku z powyższym przedmiotowa oferta zostaje odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ.

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

1. „ECOKUBE” Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 90-527 ŁÓDŹ

2. Firma „HYDROWIT” Władysław Witek, 34-114 Brzeźnica, Tłuczań 229A

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170