!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach ”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 8 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 5:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 5 złożoną przez :

Firmę Usługowo Remontowo Budowlana – Andrzej Szymula

34-115 Ryczów, Łączany 373

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

5

Firmę Usługowo Remontowo Budowlana – Andrzej Szymula

34-115 Ryczów, Łączany 373

438.203,16

100

7

Spółka Budowlano Handlowa „GLOGERA II” S. C.

30-009 KRAKÓW ul. J. Friedleina 31

556.668,75

78,72

 

III. Wykluczono Wykonawców

 

- oferta nr 1 - INTER PLAN S.C. Ul. Józefa Rzebika 6, 30-725KRAKÓW

- oferta nr 2 - ROBOTY BUDOWLANE BOGDAN PEZDEK Ul. Kabaty 5, 34-300 ŻYWIEC

- oferta nr 3 - „MAR-BUD” Marian Kowalówka - Zakład Remontowo Budowlany 32-051 WIELKIE DROGI , Ochodza 117

- oferta nr 4 - INŻYNIERIA ZBIGNIEW WITKOWSKI Ul. Rybitwy 4, 30-722 KRAKÓW

- oferta nr 6 - USŁUGI BUDOWLANE „GRESMAR” 32-051 WIELKIE DROGI 224

- oferta nr 8 - Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” 34-603 UJANOWICE 109

 

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający działając zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 14 czerwca 2012 roku w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany był do przesłania do siedziby Zamawiającego pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w terminie do dnia 15.05.2012 do godz. 15.30.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

1. INTER PLAN S.C. Ul. Józefa Rzebika 6 , 30-725KRAKÓW

2. ROBOTY BUDOWLANE BOGDAN PEZDEK - Ul. Kabaty 5, 34-300 ŻYWIEC

3. „MAR-BUD” Marian Kowalówka -Zakład Remontowo Budowlany 32-051 WIELKIE DROGI , Ochodza 117

4. INŻYNIERIA ZBIGNIEW WITKOWSKI Ul. Rybitwy 4, 30-722 KRAKÓW

5. Firmę Usługowo Remontowo Budowlana – Andrzej Szymula , 34-115 Ryczów, Łączany 373

6. USŁUGI BUDOWLANE „GRESMAR” , 32-051 WIELKIE DROGI 224

7. Spółka Budowlano Handlowa „GLOGERA II” S. C. 30-009 KRAKÓW ul. J. Friedleina 31

8. Zakład Remontowo Budowlany „ BUDOLEX” 34-603 UJANOWICE 109

9 Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170