!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sosnowice – droga gminna Nr K470045 ( w km 0+000-1+450), Marcyporęba –droga gminna Nr K470025 ( w km 0+000-3+150), Brzezinka – droga gminna Nr K470005 ( w km 0+000-2+200), Brzeźnica – droga gminna Nr K470007 ( w km 1+000 – 2+400 i 2+850-3+150), Chrząstowice – droga gminna Nr K470012 (w km 0+000 -1+250), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowościach:

Sosnowice – droga gminna Nr K470045 ( w km 0+000-1+450), Marcyporęba –droga gminna Nr K470025 ( w km 0+000-3+150), Brzezinka – droga gminna Nr K470005 ( w km 0+000-2+200), Brzeźnica – droga gminna Nr K470007 ( w km 1+000 – 2+400 i 2+850-3+150), Chrząstowice – droga gminna Nr K470012 (w km 0+000 -1+250) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

STRABAG SP z o.o. Oddział Kraków

Ul. J. Mehoffera 10

31-322 KRAKÓW

2.293.620,09

66,47

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH w OLKUSZU Sp. z o.o.

32-300 OLKUSZ Aleja 1000-lecia3

1.885.696,81

80,85

3.

REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.

DROG-BUD

32-566 ALWERNIA

Ul. I. Krasickiego 18A

1.524.537,49

100%

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH 34-100 WADOWICE

Ul. Kochanowskiego 1

1.672.479,93

91,15

 

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

1. STRABAG SP z o.o. Oddział Kraków

Ul. J. Mehoffera 10, 31-322 KRAKÓW

2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W OLKUSZU Sp. z o.o.

32-300 OLKUSZ, Aleja 1000-lecia3

3. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD

32-566 ALWERNIA, ul. I. Krasickiego 18A

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 34-100 WADOWICE, ul. Kochanowskiego 1

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170