!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach

 

 

UWAGA ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ
pkt. 3 - termin

UWAGA

Pytanie i odpowiedź do przetargu

W imieniu firmy  zwracam się z prośbą o uszczególnienie opisu technicznego dla Instalacji teletechnicznej- wyposażenie szafy dystrybucyjnej 19”-nie ma informacji na temat urządzenia aktywnego oraz kabla krosowego (jakie rodzaje).

 

 1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W obiekcie zaprojektowano system okablowania strukturalnego, który należy wykonać w oparciu o punkt dystrybucyjny (PD). Punkt dystrybucyjny należy wykonać w szafie stojącej 19” Szafa kablowa ma mieć konstrukcję skręcaną, i powinna być wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną.

Wyposażenie:

4 listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepka filtracyjna, 4 regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwa zasilająca do zasilania urządzeń i wentylatora.

Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami.

W szafie należy zamontować:

- panele modularne (krosujące), 24 portowe, 2 szt.

- wieszak 1U, 2 szt.

 • § GNIAZDKA LOGICZNE

W poszczególnych pomieszczeniach, dla każdego punktu pracy należy zamontować podwójne gniazdka logiczne typu RJ-45, kategorii 6. Gniazdka te montować wspólnie z gniazdami zasilania komputerowego.

 • § OKABLOWANIE

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG. Zastosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (LS0H). Z szafy logicznej do każdego modułu logicznego w poszczególnych pomieszczeniach należy doprowadzić oddzielny taki kabel. Kabel należy prowadzić w zamocowanych na stałe rurkach ochronnych pod tynkiem. Przy punkcie dystrybucyjnym pozostawić ok. 2,5 m zapasu przewodów. Długość pojedynczego kabla nie może przekroczyć 90 m.

 • § URZĄDZENIA AKTYWNE

Należy dostarczyć  - switch CISCO WS-C2960G-48TC-L, przystosowane do montażu w ww. szafie.

 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. a) Należy dostarczyć 7 patchkordów o długości 3 m,  i 7 patchkordów o długości 1 m
  2. b) Zastosowane kable, gniazdka logiczne oraz panele krosujące w punkcie dystrybucyjnym  badane jako jeden tor logiczny mają spełniać  wymagania kategorii 6.
  3. c) Przeprowadzić niezbędne badania i pomiary. Protokoły przekazać Inwestorowi.

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.brzeznica.pl

Brzeźnica: Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach
Numer ogłoszenia: 101108 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Sosnowice, polega na wykonaniu dodatkowej kondygnacji nad istniejącą częścią parterową. Część nadbudowy obiektu będzie funkcjonowała jako biblioteka publiczna, rozpoczynająca działalność po zakończeniu zajęć lekcyjnych w części parterowej szkoły podstawowej. Komunikacja nowej funkcji odbywa się istniejącym wejściem od strony zachodniej. W pomieszczeniu istniejącego wiatrołapu, zostanie wykonane osobne przejście do pomieszczenia obecnie funkcjonującego jako szatnia i zamienionego na klatkę schodową. Projektowane piętro zajmują pomieszczenia: magazynu księgozbioru, wypożyczalni, czytelni, pracowni komputerowej i dwa pomieszczenia biurowe, przeznaczone na działalność administracyjną biblioteki. Ponadto planuje się trzy zespoły higieniczno-sanitarne, osobne dla kobiet i mężczyzn oraz personelu. Planowana nadbudowa jest zlokalizowana nad częścią parterową drugiego etapu rozbudowy szkoły i nawiązuje do dachu istniejącego obiektu, częścią bezpośrednio z nią połączoną oraz od strony południowej zamyka formę dachu dwuspadowego prostopadłościenną formą nadbudowy, tworząc współczesne rozwiązanie ścian attykowych i dachu jednospadowego. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach w/w zadania określa SIWZ charakterystyka robót i przedmiar robot znajdujące się w załączniku nr 2 oraz dokumentacja projektowa znajdująca się w załączniku nr 12 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.28.00-9, 45.30.00.00-0, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10. 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.04.2012r do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium - Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej dla funkcji biblioteki w Sosnowicach b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Zasada spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlana odpowiadającą wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj., budowa, przebudowa lub remont obiektu o wartości minimum 450.000 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania. Ocena według zasady spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj:, a) do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń konstrukcyjno budowlanych b) do pełnienia funkcji kierownika robót - osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji elektrycznych c) do pełnienia funkcji kierownika robót - osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych, (wod-kan, co) Ocena według zasady spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 400.000 zł Ocena według zasady spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w części III SIWZ , tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.: a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. 2) Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: a) wstrzymania robot ze względu na warunki atmosferyczne, b) niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

 

1. SIWZ Sosnowice szkoła pobierz
2. Zalącznik nr 2 - Przedmiar robót pobierz
3. Załącznik nr 12 dokumentacja projektowa pobierz
4. Załącznik nr 13 - STWiORB pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170