!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

„Centrum wsi Brzeźnica" - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

 

Logo_nr_4                                     Logo_Nr_3

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ


Dotyczy : przedłużenia terminu związania ofertą w przetargu nieograniczonym pn – „Centrum wsi Brzeźnica : zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu –centrum wsi”


Wójt Gminy Brzeźnica, działając zgodnie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwraca się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 4.03.2012 r.
Wykonawca jest zobowiązany do przesłania do Zamawiającego pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 03.02.2012 r. do godz. 15.30 (faks – niezwłocznie, polecony – w wyznaczonym terminie).


Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ww. ustawy – zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 


Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy : nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170