!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011”.
w trybie przetargu nieograniczonego:
złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

ul. Lwowska 9

34-100 WADOWICE

za kwotę :
- oprocentowanie kredytu w wysokości łącznie 5,87%

- jednorazowa prowizja od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu 3.600,00

ogółem udzielenie i obsługa kredytu zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 550.506,77
słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześć złotych 77 /100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Centrum Korporacyjne w Krakowie

ul. Kalwaryjska 63 , 30-504 KRAKÓW

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –94,24% pkt.

- oprocentowanie kredytu w wysokości łącznie 6,27%

ogółem udzielenie i obsługa kredytu zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 584.174,71

 

OFERTA NR 3 Firmy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY

34-114 Brzeźnica 36

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –93,21% pkt.

- oprocentowanie kredytu w wysokości łącznie 6,42%

- jednorazowa prowizja od ogólnej kwoty wnioskowanego kredytu 1.800,00

ogółem udzielenie i obsługa kredytu zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 590.610,39


Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

 

 

 

Do wiadomości :

 

1. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Centrum Korporacyjne w Krakowie

ul. Kalwaryjska 63 , 30-504 KRAKÓW

 

2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

ul. Lwowska 9

34-100 WADOWICE

 

3. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY

34-114 Brzeźnica 36

 

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170