!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn „
Remont dróg gminnych w miejscowościach :


- Brzeźnica – Osiedle droga dz. nr 231/36 (w km 0+000 – 0+310),

- Łączany- Zarzecze droga nr K 470021 (w km 0+200 – 0+450 i od 0+750-1+150), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o.

34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1

za kwotę :
cena netto 152.621,13 zł + 23% VAT 35.102,86 zł = 187.723,99 zł brutto.
( słownie brutto: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 99/100)

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 2 Firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo Mostowe „DROG-BUD”

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

Cena brutto 204.644,64

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 91,74 % pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1

 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „ DROG-BUD”.

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

 

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170