!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont ścieżki rowerowej

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: pn „Remont ścieżki rowerowej w km 6+975 - 7+173 w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica

 

w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

 

Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Warmuz Sylwester

34-114 Brzeźnica 308

za kwotę :
cena netto 64.026,16 zł + 23% VAT 14.726,02 zł = 78.752,18 zł brutto.
( słownie brutto: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 18/100)
Termin wykonania robót : 30.10.2011r

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Ilość  punktów
waga100

1.

 

 

HYDROWIT Władysław Witek

34-114 Brzeźnica

Tłuczań 229A

112.028,60

70,30 pkt

 

2.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

Ul. Lucjana Rydla 57

30-130 KRAKOW

114.303,96

68,90 pkt

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. HYDROWIT Władysław Witek

34-114 Brzeźnica , Tłuczań 229A

2. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

Ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 KRAKOW

3. Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Warmuz Sylwester

34-114 Brzeźnica 308

4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170