!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Brzeźnica


Brzeźnica: WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA
Numer ogłoszenia: 314774 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 polegające na zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie na drogach w pierwszej kolejności utrzymania - posypywanie piaskiem, piaskiem z solą, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu. Odśnieżanie i posypywanie odbywa się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego. Załącznik nr 8 tj. Mapa z wykazem dróg i standardów stanowi integralna część SIWZ. Drogi gminne zostały podzielone na rejony : 1. Rejon obejmuje miejscowości : Tłuczań , Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice, Marcyporęba. W rejonie pierwszym ujętych jest 21 km dróg w III standardzie i 22 km w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie. 2. Rejon obejmuje miejscowości : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. W rejonie drugim ujętych jest 32 km dróg w III standardzie i 14 km dróg w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium do dnia upływu terminu związania z ofertą 30 dni Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości : Rejon 1 wadium w wysokości 1.500 złotych Rejon 2 wadium w wysokości 1.500 złotych Kwota wadium na całość zadania 3.000 złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Z treści gwarancji poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj Bank Spółdzielczy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie; na załączniku lub zgodnie z zał. nr 4 Doświadczenie i wiedza - potwierdzone poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o miejscu wykonania zimowego utrzymania dróg kompleksowa usługa tj. dyspozytor, sprzęt, pracownicy z ostatnich trzech lat z potwierdzeniem należytego wykonania usługi referencje.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Zapewnienie minimum - złożyć oświadczenie ze wskazaniem ilości sprzętu do dyspozycji i formą własności . Rejon 1 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki z napędem na 4 koła,2 pługi, 2 piaskarki. Rejon 2 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki w tym 1 z napędem na 4 koła ,2 pługi, 2 piaskarki. 1 samochód skrzyniowy lub wywrotka na przywóz soli i piasku. sprzęt do załadunku , oświadczenia j.w. telefony - wskazanie na miejsce adres dyspozytora , telefony komórkowe podać dokładny adres dyspozytora nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego , materiał do zwalczania śliskości - potwierdzenie poprzez oświadczenie o posiadaniu poprzez wskazanie ilości materiał uszarstniający , sól i miejsca magazynowania sprzęt ciężki ładowarki, koparki do usuwania śniegu przy warunkach katastrofalnych w niezbędnej ilości, w pełni zabezpieczające terminowe usunięcie śniegu zgodnie ze specyfikacją .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5 Osobowe - należy złożyć odpowiednie oświadczenia i kserokopię prawa jazdy. Rejon 1 - 1 dyspozytor + 2 kierowców, - Rejon 2 - 1 dyspozytor + 2 kierowców W przypadku oferty złożonej na wszystkie rejony może być 1 wspólny dyspozytor.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro Pokój nr 36..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro Pokój nr 36..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Rejon obejmuje miejscowości : Tłuczań , Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice, Marcyporęba. W rejonie pierwszym ujętych jest 21 km dróg w III standardzie i 22 km w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rejon obejmuje miejscowości : Tłuczań , Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice, Marcyporęba. W rejonie pierwszym ujętych jest 21 km dróg w III standardzie i 22 km w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Rejon obejmuje miejscowości : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. W rejonie drugim ujętych jest 32 km dróg w III standardzie i 14 km dróg w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon obejmuje miejscowości : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. W rejonie drugim ujętych jest 32 km dróg w III standardzie i 14 km dróg w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 3 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania :

 

 

1. SIWZ pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170