!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi w miejscowości Marcyporęba

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: pn „Remont drogi w miejscowości Marcyporęba „działka 2346/2”w km 0+ 150 - 0+550

w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A

za kwotę :
cena netto 57.998,41 zł + 23% VAT 13.339,63 zł = 71.338,04 zł brutto.
( słownie brutto: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 04/100)

Termin wykonania robót : 20.10.2011r

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Ilość  punktów
waga100

1

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg - Spółka z o.o.

30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 57

87.052,72 zł.

 

81,94 pkt

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A

2. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 57

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170