!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg ( Zmiana Terminu ) - Remont ścieżki rowerowej


Remont ścieżki rowerowej w km 6+975 - 7+173 w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica

 

 

Uwaga Zmiany w ogłoszeniu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 27.09.2011 godzina 10:00

Zmiana załącznika SIWZ >>> pobierz

 

Numer ogłoszenia: 299408 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 276754 - 2011 data 07.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie.

 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : tak Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających : Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy tj. polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót wymienionych w SIWZ. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok.36.

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 27.09.2011 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok.36.

 

Uwaga Zmiany w ogłoszeniu



 

Numer ogłoszenia: 276754 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ścieżki rowerowej w km 6+975 - 7+173 w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem opracowania jest remont ścieżki rowerowej o długości 198 mb w tym: a) ułożenie krawężnika betonowego b) ułożenie obrzeża betonowego c) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy d) humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm; e) wypełnienie ubytków mieszanką mineralną-asfaltową między krawężnikiem, a jezdnią. 1.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla Inwestycji. Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG) 1.3 Zakres robót do wykonania w ramach w/w zadania został ujęty w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej (załącznik nr 11 do SIWZ) specyfikacji technicznej (załącznik nr 10 do SIWZ), 1.4 Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do specyfikacji.



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) do dnia 22.09.2011r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr r-ku 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z dopiskiem - Remont ścieżki rowerowej w km 6+975 - 7+173 w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zasada spełnia/ nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zasada spełnia/ nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.118 z późn. zm ) lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zasada spełnia/ nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na równowartość minimum 200.000 zł PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej: Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., d) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, e) Ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, f) kiedy wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych, g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: a) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT b) rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót. 4) Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 4.1. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego -stanowi wzór umowy załącznik nr 8 do SWIZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ pobierz
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ pobierz
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ pobierz
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ pobierz
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ pobierz
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ pobierz
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ pobierz
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ pobierz
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ pobierz
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ pobierz
12. Załącznik Nr 11 a do SIWZ pobierz
13. Załącznik Nr 11 b do SIWZ pobierz
14. Załącznik Nr 11 c do SIWZ pobierz
15. Załącznik Nr 11 d do SIWZ pobierz
16. Załącznik Nr 11 e do SIWZ pobierz
17. Załącznik Nr 11 f do SIWZ pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170