!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Brzeźnica: Remont dróg gminnych w miejscowościach : - Bęczyn droga nr K470013 (w km 0+000 - 0+500), - Wyźrał droga nr K 470050 (w km 0+100 - 0+400), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 245575 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243874 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach : - Bęczyn droga nr K470013 (w km 0+000 - 0+500), - Wyźrał droga nr K 470050 (w km 0+100 - 0+400), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach - 1. Bęczyn -Łysa Góra droga nr K470013 (w km 0+000 - 0+500) wykonanie nawierzchni asfaltowej 2. Wyźrał- Lgota droga nr K 470050 (w km 0+100 - 0+400) wykonanie nawierzchni asfaltowej 1.Całkowity zakres zamówienia- Bęczyn droga nr K470013: -Wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej - 1.600,00 m² -Wykonanie poboczy z frezu asfaltowego - 500 m² 2.Całkowity zakres zamówienia - Wyźrał droga nr K 470050: -Wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej - 840,00 m² -Wykonanie poboczy z frezu asfaltowego - 300 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rejon Robót Drogowych DROG-BUD, Alwernia, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154894,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100376,93

  • Oferta z najniższą ceną: 100376,93 / Oferta z najwyższą ceną: 128495,07

  • Waluta: PLN.

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170