!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

articles

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Brzeźnica  do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 września 2011 r.
Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane  pisemnie, faksem (33) 879 20 92, w formie elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie (33) 879 20 60 (330 879 20 29 wew. 15 lub 25 lub osobiście w  Referacie Spraw Obywatelskich  Urzędu Gminy Brzeźnica pokój Nr 1 lub Nr 2 w godzinach pracy Urzędu.


Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także  wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.  W zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Jeżeli zgłoszenie,  nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej  wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia  w terminie 3 dni. Zgłoszenie złożone po terminie, (po 18 września 2011 roku) albo nie uzupełnione w terminie trzech dni,  a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje
z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnionego pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora publicznego .

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone.

Wzór wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego dostępny jest na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl w zakładce wybory, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski można także pobierać w Urzędzie Gminy Brzeźnica w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 1 lub 2.

 

Załączniki do pobrania :

 

Wnioski interaktywne do wypełnienia i wydrukowania

1. Wzór zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego >> pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170