!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

Brzeźnica dnia, 07.09.2011

 

ZI.271.269.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Remont dróg gminnych w miejscowościach :

- Bęczyn droga nr K470013- na Łysa Górę (w km 0+000 – 0+500),

- Wyźrał droga nr K 470050 - Lgota (w km 0+100 – 0+400),

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A

za kwotę :
cena netto 100.376,93 zł + 23% VAT 23.086,69 zł = 123.463,62 zł brutto.
( słownie brutto: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 62/100)

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 84,09 % pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

30 – 556 Kraków, ul. Wodna 4

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –78,12% pkt.

 

OFERTA NR 4 Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o. o.

32 – 300 Olkusz , Aleja 1000-lecia 3

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ- 70,78 % pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1

 

2. Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A

 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

30 – 556 Kraków, ul. Wodna

 

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o. o.

32 – 300 Olkusz , Aleja 1000-lecia 3

 

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170