!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeźnica dnia, 26.08.2011

ZI.271.271.2011.E.C.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy ” w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 1

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

31-670 KRAKÓW , Ul. Powstańców 127

Cena netto 1 biletu 50,69 + podatek Vat 8%- 4,06- cena brutto 54,75

Cena brutto za 397 biletów x 10 m-cy = 217.357,50

Dzierżawa autobusu cena netto 2.000,00+ podatek Vat 23%=2.460,00

2.460,00 x 12 m-cy = 29.520,00

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 2 Firmy :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 PSZCZYNA , Ul. Wodzisławska 2

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 92,12 pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

31-670 KRAKÓW, ul. Powstańców 127

 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 PSZCZYNA , Ul. Wodzisławska 2

 

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170