!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zawarcie Małżeństwa

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

I. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:

Małżeństwo przed Kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, złożenia pisemnego

apewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa. Z ważnych przyczyn dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, nie mająca ukończonych osiemnastu lat. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła szesnaście lat. Zawarcie małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa:

- odpis skrócony aktu urodzenia,

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim /akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub prawomocne orzeczenie sądu jeżeli jest osobą rozwiedzioną

- odpis skrócony aktu zgonu jeżeli osoba zawierająca małżeństwo jest wdowcem lub wdową. W/w dokumenty nie składa się, jeżeli zostały sporządzone i są przechowywane w księgach tutejszego USC .

- pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

- w razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. d o w g l ad u:

- dokumenty stwierdzające tożsamość czyli - dowody osobiste

Po zawarciu małżeństwa i sporządzeniu aktu małżeństwa strony otrzymują 3 szt. odpisów skróconych aktów małżeństw.

II. Zawarcie małżeństwa przed 6sobą duchowną:

Małżeństwa zawarte przed osobą duchowną, będą wywierały skutki w zakresie prawa polskiego, jeżeli zostały zawarte w następujących kościołach lub związkach wyznaniowych:

- Kościele Katolickim w Rzeczpospolitej Polskiej

- Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym

- Kościele Ewangelicko - Augsburskim w RP

- Kościele Ewangelicko - Reformowalnym w RP

- Kościele Ewangelicko - Metodystycznym w RP

- Kościele chrześcijan Baptystów w RP

- Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP

- Kościele Polsko katolickim w RP

- Kościele Katolickim Mariawitów w RP

- Kościele Zielonoświątkowców RP

- Gminach wyznaniowych żydowskich w RP Zdolność prawną do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenie /Nr l/ stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Do wydania zaświadczenia strony muszą przedłożyć takie same dokumenty jak przy zawarciu małżeństwa przed kierownikiem USC. Zaświadczenie sporządzone jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; trzy egzemplarze otrzymują przyszli małżonkowie, a czwarty pozostaje w USC. Zaświadczenie zachowuje swoją ważność 3 miesiące od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa przed osobą duchowną, duchowny przekazuje zaświadczenie /Nr 2/ do USC właściwego ze

względu na miejsce zawarcia małżeństwa przed upływem pięciu dni od dnia jego zawarcia.

Po otrzymaniu zaświadczenia kierownik USC sporządza akt małżeństwa, a strony otrzymują 3 egz. odpisów aktów

małżeństw.

III. Zawarcie małżeństwa poza granicami kraju:

Obywatele polscy mogą zawrzeć małżeństwo w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed polskim konsulem. Forma zawarcia małżeństwa oraz dokumenty, jakie musi złożyć obywatel polski pragnący zawrzeć małżeństwo za granicą, określają przepisy prawa państwa, w którym będzie ono zawierane.

Najczęściej są to: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenie obywatel polski może otrzymać od kierownika USC miejsca stałego zamieszkania po spełnieniu warunków określonych w art. 10 - 15 k.r.i op.

Osobom dla których nie można ustalić miejsca pobytu w kraju, bądź nigdy w kraju nie mieszkających, oraz dla tych którzy wyjechali z kraju przed 16 rokiem życia, zaświadczenie takie wydaje konsul.

Poza granicami kraju polski konsul może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński tylko od obywateli polskich. Dokumenty składane do zawarcia małżeństwa przed konsulem są analogiczne do składanych przy zawarciu małżeństwa przed kierownikiem polskiego USC.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170