!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym w górach dla 24 Beneficjentów

Brzeźnica: Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym w górach dla 24 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI, w zakresie: 1.Zorganizowanie wyjazdu oraz 14 dniowego pobytu dla maksymalnie 24 osób (niepełnosprawnych , długotrwale lub ciężko chorych) w górach i przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo
Numer ogłoszenia: 221413 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzeniu zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym w górach dla 24 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI, w zakresie: 1.Zorganizowanie wyjazdu oraz 14 dniowego pobytu dla maksymalnie 24 osób (niepełnosprawnych , długotrwale lub ciężko chorych) w górach i przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Przeprowadzeniu zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym w górach dla 24 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI, w zakresie: 1.Zorganizowanie wyjazdu oraz 14 dniowego pobytu dla maksymalnie 24 osób niepełnosprawnych , długotrwale lub ciężko chorych w górach i przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 92.33.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt V ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa - Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr 6 - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt V ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 7.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 2 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (o których mowa w pkt. 3) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie istotnych zmian w umowie może wynikać z następujących okoliczności: 2.1 Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2.2 Zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu prac przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace, b) zmiany powszechne obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług, 2.3 Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmiany przepisów. 2.4.Zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Gminy w Brzeźnicy Gmina Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 55 tel.fax (0 - 33) 879 20 29 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Gminy w Brzeźnicy Gmina Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 55 Pokój Kierownika GOPS.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Załączniki do pobrania

 

1. SIWZ - załączniki od 1 do 7 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170