!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Rejestracje Urodzeń

REJESTRACJA URODZEŃ

Termin zgłoszenia urodzenia dziecka: w ciągu 14 dni od

dnia urodzenia; jeżeli dziecko urodziło się martwe w ciągu 3 dni

/art. 38 pr, o a.s.c./

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani w

kolejności:

1 / ojciec dziecka

2 / lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie

3 / matka, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala

4 / szpital lub inny zakład, jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło na

jego terenie

W sytuacji, gdy żadna z w /w osób nie może spełnić tego

obowiązku, zgłoszenia może dokonać w imieniu osoby

zobowiązanej pełnomocnik. Pełnomocnictwo winno być

udzielone na piśmie i wymieniać imię jakie ma być nadane

dziecku.

Wymagane dokumenty przy rejestracji dziecka:

- "zgłoszenie urodzenia dziecka" /zaświadczenie lekarskie/ - dla dziecka urodzonego w szpitalu w / w zaświadczenie dostarcza pracownik szpitala, d o w g I ą d u :

- dowody rodziców,

- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców' jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,

- odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa

- odpis skrócony aktu małżeństwa,z adnotacją o rozwodzie - w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona,

- odpis skrócony aktu zgonu męża - w przypadku gdy matka dziecka jest wdową.

W/w dokumentów nie składa się, jeżeli zostały sporządzone i są przechowywane w tutejszym USC, wówczas kierownik USC sporządza notatki, które włącza do akt zbiorowych urodzeń.

Po dokonaniu rejestracji urodzenia i sporządzeniu aktu, osoba rejestrująca otrzymuje 3 szt. odpisów skróconych aktów urodzeń dziecka. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje obowiązku meldunku dziecka urodzonego w miejscu stałego pobytu rodziców.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170