!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Stanowisko wraz z propozycjami zmian mających na celu usuwanie możliwych barier mogących się pojawić w działalności mikroprzedsiębiorstw
w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – projektowanych zmian w ustawach podatkowych mających znaczenie dla działalności przedsiębiorcy

1. Treść stanowiska pobierz

 

 

 

Urząd Gminy w Brzeźnicy informuje, że od 1 lipca 2011 roku następuje zmiana przepisów dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych.

Zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - elektroniczna baza przedsiębiorców prowadzona przez Ministra Gospodarki dostępna na stronie internetowej www.ceidg.gov.CEIDG. Spis ten jest systemem teleinformatycznym umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Zadaniem CEIDG jest ;
1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
2. udostępniania informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie  wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
3. umożliwianie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
4. umożliwienie ustalanie terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu


Po 1 lipca  2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazane do CEIDG w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.w ustalonym z Ministrem Gospodarki. Po tym terminie dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym stanie się Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 .Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministra Gospodarki http.;//www.mg.gov.pl/node/13280.

Formularz CEIDG - 1 wraz z załącznikami

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG - 1

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy / a po przeniesieniu danych już  działających przedsiębiorców do CEIDG - także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany ,zawieszenia , wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu / składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek na drukach CEIDG - 1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

 

1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG
2. w formie tradycyjnej -wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy

 

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
-      podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
-      podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
-      podpisem osobistym ,o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych /opcja na razie niedostępna /, lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłający wniosek

 


Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:

. podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
. podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych   z  działalnością  gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika /w przypadku , gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł  za złożenia pełnomocnictwa do akt/ lub
. przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na  wniosku  CEIDG - 1.

 

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest

. sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
. wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku ,
. przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną ,
. podpisanie wniosku ,podpisem elektronicznym,
. przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego,

 

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG , ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.
Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG.
Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku .Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania ,przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG.

 

 

Uwaga!!!

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Brzeźnica figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność.

W związku z powyższym zmiany posiadanego wpisu lub wykreślenia z ewidencji można dokonać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, Referat Infrastruktury pok. Nr 37 w dni robocze Urzędu tj. w środę od godz. 900 – 1700, a pozostałe dni od godz. 730 – 1530
tel. 338792029 wew. 24

 

 

 

 

 

  

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170