!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

 

Gmina Brzeźnica położona jest w zachodniej części woj. małopolskiego w powiecie wadowickim. Odległość od Krakowa wynosi 33 km, od Oświęcimia 35 km, od Wadowic 15 km, od Kalwarii Zebrzydowskiej 14 km. Przez Brzeźnicę przebiega droga krajowa nr 44 (Kraków-Zator-Oświęcim), która za Skawiną ma połączenie z obwodnicą autostradową – autostrady A4 (Zgorzelec-Wrocław-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka). Równolegle do drogi Kraków Oświęcim biegnie linia kolejowa.

 

DANE STATYSTYCZNE

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów uległy zmianie granice gminy Brzeźnicy. Przysiółek Sokółka został włączony do Gminy Brzeźnica.

Obecnie w skład gminy wchodzi 14 sołectw (13 wsi) - Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba (w tym sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań i Wyźrał - o łącznej powierzchni 6.638,83

Gminę (dane: styczeń 2009 r.) zamieszkuje 9718 osób.

 

POŁOŻENIE FIZYCZNO – GEOGRAFICZNE

Gmina położona jest w granicach dwóch istotnie różnych jednostek fizyczno geograficznych: północnej równinnej, będącej częścią Kotliny Oświęcimsko – Raciborskiej, której dnem płynie Wisła oraz południowej wyżynnej stanowiącej obręb Pogórza Wielickiego, rozpoczynającego pasmo Zewnętrznych Karpat Zachodnich.
Pasmo Draboża (435 m n.p.m.) zwane także Pasmem Niedźwiedzim rozdziela przełącz Zapusta. W zachodniej części wyodrębnia się m.in. szczyt Trawnej Góry (421 m n.p.m.), Niedźwiedziej (427 m n.p.m.) i Jurczakowej (414 m n.p.m.). We wschodniej części z wyrównaną wierzchownicą znajduje się kulminacja Draboża (435 m n.p.m.). dolina Wisły na północy: Podgórze Wielickie na południu należą do sieci ekologicznej ECONET – Polska o znaczeniu międzynarodowym.Gmina Brzeźnica leży w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie wadowickim. Graniczy od wschodu z gminą Skawina, od północy z gminą Czernichów (powiat krakowski), od zachodu z gminą Spytkowice, od południowego zachodu z Tomicami, od południa z gminami Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.

 

WARUNKI NATURALNE

Gmina Brzeźnica jest położona w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: równinnej Kotliny Oświęcimskiej, której dnem płynie Wisła (północna część gminy) oraz wyżynnego Pogórza Wielickiego, stanowiącego północną część Karpat (południowa część gminy). Pod względem geologicznym jej północna część leży w Zapadlisku Przedkarpackim, a południowa należy do Karpat Fliszowych Zewnętrznych. Położenie to determinuje dwudzielność, zarówno ukształtowania powierzchni, jak i budowy geologicznej czy gleb, a nawet elementów klimatu. Rzeźba omawianego obszaru jest urozmaicona. Północna część położona jest na wysokości 210-219m. n.p.m. (najwyższy punkt to 207,4 m. n.p.m.). Charakteryzuje się rzeźbą płaskorówninną. Zalegają tu luźne osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Są to głównie iły, piaski i żwiry. Posuwając się na południe teren wznosi się równomiernie w obrębie poziomic: 250, 300, 350m n.p.m. W ukształtowaniu terenu szczególnie wyróżnia się pasmo Draboża /435m n.p.m./, zwane także Pasmem Niedźwiedzim. Przełęcz Zapusta rozdziela to pasmo na dwie części: zachodnią i wschodnią. W zachodniej wyodrębniają się m.in. szczyty Trawnej Góry /421m. n.p.m./, Niedźwiedziej /427m. n.p.m./ i Jurczakowej. Część wschodnia posiada wyrównaną wierzchowinę, w obrębie której znajduje się kulminacja Draboża /435m. n.p.m./. Obszar ten budują utwory fliszowe (piaskowce i łupki) wieku kredowego i trzeciorzędowego, należące do płaszczowiny podśląskiej. Pod tymi utworami zalegają osady karbonu zawierające węgiel kamienny. Wzniesienia pogórza znajdujące się w środkowej części gminy, zostały pokryte w czwartorzędzie warstwą utworów lessopodobnych.

Zalesienie omawianego obszaru jest niewielkie. Lasy stanowią zaledwie 5,2% powierzchni gminy. Znaczniejsze kompleksy leśne grupują się w zachodniej i południowej części terenu. Obszar gminy należy do dwóch dzielnic klimatyczno-rolniczych: dolina Wisły leży w ciepłej dzielnicy tarnowskiej, a obszar pogórza w dzielnicy podkarpackiej. W pierwszej suma opadów wynosi średnio 700-750 mm, a długość okresu wegetacyjnego 220 dni. W dzielnicy podkarpackiej ilość opadów waha się od 600-800 mm, występuje 40-50 dni mroźnych oraz 100-150 z przymrozkami. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni.

Sieć rzeczna gminy to głównie rzeki i potoki wypływające z pasma Draboża, płynące w kierunku północnym. Rejon ten głównie należy do zlewni Brodawki zwanej też Młynówką oraz do zlewni Zelczynki. Obie te rzeki wpływają bezpośrednio do Wisły, która stanowi naturalną, północną granicę gminy. Ogółem długość sieci rzecznej wynosi 11820m. Ponadto przez ten obszar przebiega żeglowny kanał łączański, odgałęziający się od Wisły powyżej stopnia wodnego w Łączanach.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170