!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

"Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni"

” CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI”


28 listopada 2008 r. 5 Beneficjentek zakończyło udział w szkoleniu i kursach zorganizowanych dla Nich

w ramach Projektu systemowego
p.n. ” CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII . Promocja integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.
Uczestniczki Projektu w czasie organizowanych zajęć wykazały się 100% frekwencją, na bardzo dobrym poziomie przyswoiły przekazywaną im wiedzę, która może im teraz posłużyć jako atut w poszukiwaniu zatrudnienia, zwłaszcza w charakterze opiekunek osób zależnych.
Po zdanym egzaminie Beneficjentki otrzymały certyfikaty oraz zaświadczenia poświadczające uczestnictwo w :
- szkoleniu „ Aktywny na rynku pracy” ( doradztwo zawodowe w ilości 20 godz. zajęć lekcyjnych oraz rozmowy indywidualne w wymiarze 5 godz. dla każdej beneficjentki),
- kursie „ Opiekunka” ( 95 godz. lekcyjnych),
- szkoleniu „ Praktyczne aspekty realizacji zasad – Dobra Praktyka Higieniczna/Dobra Praktyka Produkcyjna ( 14 godz. zajęć lekcyjnych).
W spotkaniu wieńczącym udział w szkoleniach oprócz 5 Beneficjentek udział wzięli Przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację Projektu.
Atmosferę spotkania zdominował nastrojów zadowolenia, jakie wyraziły Beneficjentki
za umożliwienie im uczestnictwa w zorganizowanych szkoleniach i kursach dzięki którym nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, podniosły poziom aktywizacji zawodowej
i społecznej, podniosły stopień zaufania we własne siły.
Ze strony Pana Kierownika GOPS Brzeźnica popłynęły w kierunku Beneficjentek podziękowania za dotychczasowo wykazaną solidność w wypełnianiu zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Projekcie.
Tegoroczny Projekt w naszej Gminie trwać będzie do 31 grudnia 2008 r., ale już na tym etapie działań , widząc rezultaty, jakie zostały już osiągnięte chce się przytoczyć słowa, że „Człowiek to najlepsza inwestycja”. 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170