!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-231/2009 Brzeźnica , dnia 06.10.2009 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na : ”Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Brzeźnica” REJON 1:


Uzasadnienie

W prowadzonym postepowaniu złożona została jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający może przezanaczyć na sfinansowanie zamówienia, a ponadto w ofercie brakuje następujących dokumentów :

  • aktualnego zaświadczenia z ZUS

  • wykaz osób i podmiotów – zał. nr 5

  • wykaz wykonanych usług (referencje)– zał. nr 4

  • informacja o podwykonawcach – zał. nr 6

  • oświadczenie o ilości posiadanego sprzętu

  • oświadczenie o posiadanym materiale do zimowego utrzymania dróg

Zważywszy na fakt , iż w przedmiotowym postępowaniu cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych bez potrzeby wzywania do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :


1.Tablica ogłoszeń

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170