!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzeźnica

Brzeźnica: Wykonanie zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzeźnica
Numer ogłoszenia: 334010 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzeźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 polegające na zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie na drogach w pierwszej kolejności utrzymania - posypywanie piaskiem, piaskiem z solą, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu. Odśnieżanie i posypywanie odbywa się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia. Drogi gminne zostały podzielone na rejony : Rejon 1 obejmuje miejscowości : Tłuczań , Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice, Marcyporeba. W rejonie pierwszym ujetych jest 21 km dróg w III standardzie i 20 km w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 2 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie. Rejon 2 obejmuje miejscowosci : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. W rejonie trzecim ujętych jet 32 km dróg w III standardzie i 12 km dróg w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 2 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium do dnia upływu terminu związania z ofertą ( 30 dni ), Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości: Rejon 1 wadium w wysokości 500,00 zł. Rejon 2 wadium w wysokości 500,00 zł. Kwota wadium na całość zadania 1.000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: b)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; II. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5; Osobowe - (należy złożyć odpowiednie oświadczenia +kserokopię prawa jazdy). - Rejon 1 - 1 dyspozytor + 2 kierowców - Rejon 2 - 1 dyspozytor + 2 kierowców W przypadku oferty złożonej na wszystkie rejony może być 1 wspólny dyspozytor. b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie; na załączniku lub zgodnie z zał. nr 4; Doświadczenie i wiedza - potwierdzone poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o miejscu wykonania zimowego utrzymania dróg ( kompleksowa usługa tj. dyspozytor, sprzęt, pracownicy) z ostatnich trzech lat z potwierdzeniem należytego wykonania usługi (referencje). c) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Zapewnienie minimum - złożyć oświadczenie ze wskazaniem ilości sprzętu do dyspozycji i formą własności . Rejon 1 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki ( z napędem na 4 koła),2 pługi, 2 piaskarki. Rejon 2 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki ( w tym 1 z napędem na 4 koła ),2 pługi, 2 piaskarki. 1 samochód skrzyniowy lub wywrotka na przywóz soli i piasku. sprzęt do załadunku , oświadczenia j.w. telefony - wskazanie na miejsce (adres) dyspozytora , telefony komórkowe podać dokładny adres dyspozytora nr telefonu stacjonarnego/ komórkowego , materiał do zwalczania śliskości - potwierdzenie poprzez oświadczenie o posiadaniu poprzez wskazanie ilości ( materiał uszarstniający , sól ) i miejsca magazynowania ) sprzęt ciężki (ładowarki, koparki) do usuwania śniegu przy warunkach katastrofalnych w niezbędnej ilości, w pełni zabezpieczające terminowe usunięcie śniegu zgodnie ze specyfikacją . Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a)oświadczenie wykonawcy, na zał. nr 3 lub zgodnie z zał. nr 3, b)złożenie wypełnionego druku formularz oferty, na lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, c )złożenie informacji o podwykonawcach, na lub zgodnie z zał. nr 6..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 polegające na zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie na drogach w pierwszej kolejności utrzymania - posypywanie piaskiem, piaskiem z solą, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Rejon obejmuje miejscowości : Tłuczań , Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice, Marcyporeba. W rejonie pierwszym ujetych jest 21 km dróg w III standardzie i 20 km w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 2 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 polegające na zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie na drogach w pierwszej kolejności utrzymania - posypywanie piaskiem, piaskiem z solą, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Rejon obejmuje miejscowosci : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. W rejonie trzecim ujętych jet 32 km dróg w III standardzie i 12 km dróg w VI standardzie Zimowego Utrzymania Dróg + 2 km dróg na żądanie nie ujętych na mapie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania :

1. SIWZ - pobierz

2. Specyfikacja Techniczna - pobierz

3. Rejon 1 - pobierz

4. Rejon 2 - pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170