!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dowóz dzieci do i z gimnazjum w Brzeźnicy i do Szkoły Podstawowej w Marcyporębie i Brzeźnicy

Brzeźnica: Dowóz dzieci do i z gimnazjum w Brzeźnicy i do Szkoły Podstawowej w Marcyporębie i Brzeźnicy.
Numer ogłoszenia: 273164 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do i z gimnazjum w Brzeźnicy i do Szkoły Podstawowej w Marcyporębie i Brzeźnicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są : usługi transportowe określone w załączniku nr 7. Usługa przewozowa dzieci do Gimnazjum w Brzeźnicy co najmniej czterema autobusami ( 47+1 osób) i jednym Busem ( 29 osób ) na trzech trasach o łącznej długości 331,2 km, w dwóch turach. W terminie od 01.09.2009 do 25.06.2010..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie : trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.08.2009 r. do godz.10.00 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym Brzeźnica Nr konta: BS Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Uczestniczenie w przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy pzp. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osob zdolnych do wykonania zamówienia ; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Do uczestniczenia w przetargu nie będą dopuszczeni wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu na mocy przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Wykonawcy składający ofertę muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań o charakterze i wielkości zgodnymi z przedmiotem zamówienia oraz dysponować kadrą do kierowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a w szczególności: art. 2 pkt 41 a: ( autobus szkolny) - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej (autobus szkolny); art. 6 w zakresie łatwej rozpoznawalności kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci; art. 66 w kwestii warunków technicznych pojazdu, zapewnienie pełnej dyspozycyjności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia w każdym terminie mieszczącym się w okresie, o którym mowa w pkt 7 SIWZ. 5. O dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub wykluczeniu z niego decydować będzie Komisja Przetargowa na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty, a wymienionych w pkt 9 SIWZ. Dokumenty i zaświadczenia, o których mowa wyżej muszą być opatrzone datą wystawienia nie wcześniejszą niż określone w pkt 9 SIWZ. Oświadczenia lub dokumenty sporządzone przez składających ofertę podpisane muszą być przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy z datą złożenia lub przesłania oferty. 6. Kryteria dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu lub wykluczenia z niego obowiązują wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszystkich partnerów występujących wspólnie i wszystkich podwykonawców. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu : a) złożenie wypełnionego druku (formularz oferty), na załączniku lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, b) złożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c)zaakceptowane istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. d ) aktualną licencję na wykonywanie przewozu osób. e) informację o podwykonawcach, na załączniku lub zgodnie z zał. nr 6 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o ww dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociaż jednego warunku określonego w pkt 9 skutkować będzie wykluczeniem bądź odrzuceniem oferty z postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem następujących oświadczeń lub dokumentów : a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert : c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert d) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; e) w zależności od kraju pochodzenie osoby - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) wyłącznie dla podmiotów zbiorowych - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (autobusów), jakimi dysponuje wykonawca; b) wykaz osób (kierowców) i podmiotów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na załączniku lub zgodnie z zał. nr 5. c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, na lub zgodnie z zał. nr 4. 9.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia wskazane w punkcie winny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Dowóz dzieci specyfikacja >> pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170