!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Strażaka i Przedszkolu Samorządowym w Łączanach oraz Szkole Podstawowej w Brzeźnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Strażaka i Przedszkolu Samorządowym w Łączanach oraz Szkole Podstawowej w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Strażaka i Przedszkolu Samorządowym w Łączanach oraz Szkole Podstawowej w Brzeźnicy.

Całkowity zakres zamówienia obejmuje trzy zadania:

1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Strażaka w Łączanach

- wymiana okien drewnianych na okna PCV rozwieralne i uchylno- rozwieralne, koloru białego- szt. 27

- wymiana drzwi drewnianych balkonowych na PCV, koloru białego otwierane do wewnątrz -1 szt.

- wymiana drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe z naświetleniem koloru brązowego- szt. 1

- wymiana drzwi garażowych na bramy segmentowe, przemysłowe z napędem ręcznym, przekładnią łańcuchową, koloru brązowego - szt. 2

zgodnie z przedmiarem robót - załącznik 2.1 a do specyfikacji, zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany - załącznik nr 2.1.1a do specyfikacji,

 

2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Samorządowym w Łączanach - wymiana okien drewnianych na okna PCV rozwieralne i uchylno- rozwieralne, koloru białego- szt. 38

- wymiana drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe koloru brązowego- szt. 1

- wymiana drzwi garażowych stalowych - szt. 1

zgodnie z przedmiarem robót - załącznik 2.1 b do specyfikacji, zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany - załącznik nr 2.1.1b do specyfikacji,

3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

- wymiana okien drewnianych na okna PCV rozwieralne i uchylno- rozwieralne, koloru białego- szt. 52

- wymiana drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe koloru brązowego- szt. 1

- wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe z naświetleniem koloru brązowego- szt. 1 zgodnie z przedmiarem robót - załącznik 2.1 c do specyfikacji, zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany - załącznik nr 2.1.1c do specyfikacji,

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5, 45.42.10.00-4, 44.22.10.00-5, 44.22.11.00-6, 44.22.12.00-7, 44.22.12.40-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 26.06.2009r do godziny 10:00

 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym Brzeźnica Nr konta: BS Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

 

3.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu są następujące:

1.Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z późn. zm. oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.) na lub zgodnie z formularzem nr 3.2 specyfikacji;

Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 1.

2.Doświadczenie Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 2.

3. Podwykonawstwo (formularz 3.5 specyfikacji) Zamawiający dopuszcza podzlecanie robót jedynie do 30 % ogólnej wartości oferty, przy czym nie mogą być podzlecane roboty stanowiące zasadniczą część przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W OPARCIU O W/W DOKUMENTY. OCENA TA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA WG FORMUŁY :SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.2. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowania potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów :

a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

b) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; ( wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r nr 207 poz 2016 z późn. zm, oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.)

2.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. 1) pkt 2.2. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Specyfikacja >> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170