!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie 2013

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że od 19.03.2018 r. można składać wnioski
o uzyskanie
dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Kto może ubiegać się o dotację ?

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne na teren Gminy Brzeźnica,które:

1) są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowe pochodzące z gospodarstwa domowego,

2) wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę.

O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

 

Termin składania wniosków.

 

Dotacja przyznawana jest w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy.

 

Wysokość dotacji.

 

Kwota dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi do 4.000 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

 

Zakres dotacji.

 

Dotacją objęty będzie zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.

 

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

 

Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Brzeźnica. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Jak uzyskać dotację?

 

Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osoba ubiegająca się o dotacje składa pisemny wniosek do Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

1). oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

2). oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości,

3). kopię pozwolenia na budowę obejmujące budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, wydane przez Starostę Wadowickiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

4). kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego

5). kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

6). kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

7). kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3 lub 4,

8). opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków,

9). kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje.

 

Poniżej do pobrania niezbędne dokumenty:

1.   Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

2.    Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie.

3.    Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

4.   Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.   Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Aneta Janicka – Inspektor UG, tel. 33 879 20 29 w.24

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170