!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

PRACA

 

URZĄD GMINY W BRZEŹNICY

UL. KRAKOWSKA 109

34 -114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na wolne od dnia 1 marca 2018 roku stanowisko urzędnicze  - podinspektor

 

Ogłoszenie Nr K.210.2.2018

Data ukazania się ogłoszenia: 14 luty 2018 r.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie co najmniej średnie i 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu OFFICE.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)  Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach samorządowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- o ochronie informacji niejawnych,

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- o zarządzaniu kryzysowym

- o ochronie danych osobowych,

- o ochronie przeciwpożarowej,

2) Dyspozycyjność

3)  Samodzielność, zdolność podejmowania decyzji,

4)  Odporność na stres,

5)  Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,

6)   Dobra organizacja pracy,

7)  Wysoka kultura osobista.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności:

- tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,

- przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne,

- prowadzenie akcji kurierskiej,

- nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych.

2)  Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

- opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,  

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

- prowadzenie magazynu OC i przeciwpowodziowego.

3)   Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

- stałe aktualizowanie Planu Reagowania Kryzysowego Gminy,

- przygotowywanie i zapewnianie działania zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania.

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 2. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Państwową Strażą Pożarną i Policją.

 

4. WARUNKI PRACY:

  1. Wymiar czasu-   1/4 etatu,
  2. Praca na stanowisku związanym z zarządzaniem, decyzyjnym, wymagająca umiejętności kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
  3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się na drugim piętrze budynku urzędu gminy: Brzeźnica ul. Krakowska 109.

 

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys (CV)
  3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
  5. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

Uwaga!

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 26 lutego 2018 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap –ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami z zakresu znajomości przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U. z 2015 poz.2135 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos  

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170