!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym

 

house

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości budowlanej, niezabudowanej.

 

 

Działając na podstawie art. 38, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 ) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) w wykonaniu Uchwały NR XVII/163/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr: 456/4, obręb Tłuczań i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.197.2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości budowlanej, niezbudowanej położonej w obrębie Tłuczań, gmina Brzeźnica, oznaczonej numerem geodezyjnym: 456/4, Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej, niezabudowanej.

Trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny ustalony na dzień 17.08.2017 nie wyłonił Nabywcy na sprzedaż w/w nieruchomości.

Przedmiotem IV przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę budowlaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr : 456/4 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta NR KR1W/00100111/2 nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej nieruchomości.

Działka położona jest we wsi Tłuczań w jej pośredniej części około 3 km od drogi krajowej nr 44. Od strony południowej zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych, występują na niej ograniczenia zabudowy z uwagi na przebiegającą linię energetyczną, kształt i warunki geotechniczne. Działka stanowi kompleks w kształcie wydłużonego prostokąta. Teren o dużym nachyleniu i spadku w kierunku południowym. Dostępność do działki z drogi asfaltowej. Ograniczenia w postaci przebiegających i przecinających działki linii energetycznych, osuwiska i spadku terenowego.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działka nr: 456/4 położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny- 2.18 MN1.

Cenę nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z daty 29 września 2016r, zaktualizowanego w dniu 25 września 2017r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.197.2017 z dnia 05 kwietnia 2017r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości budowlanej, niezabudowanej położonej w obrębie Tłuczań, ozn. nr geodezyjnym: 456/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego.

IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, budowlanej położonej w miejscowości Tłuczań, działka nr: 456/4 odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, parter budynku pokój nr 3.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości - działki

Powierzchnia w ha

Łączna cena wywoławcza w zł brutto

Wadium

w zł

Minimalne Postąpienie w zł

Godzina

przetargu

1

456/4

0,2441

48 150,00

 4 900,00

490,00

1130

 

 

 

 

 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego działka będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie nieaktywnego osuwiska, co wiąże się z potrzebą wykonania stosownych badań geologicznych na etapie pozwolenia na zabudowę.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości : 4.900,00 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 09 marca 2018r na konto Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 09 marca 2018 r wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium – przetarg w dniu 14 marca 2017r, nr działki: 456/4, obręb Tłuczań, Gmina Brzeźnica.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium na działkę wymienioną w tabeli w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną,

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu  do dnia  zawarcia umowy sprzedaży ( wpływ pieniędzy na konto urzędu). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Nabywca przejmuje nieruchomość zgodnie ze stanem ewidencyjnym.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia - dowodu wpłaty wadium:

 - przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w – przypadku reprezentowania innej osoby, również dokument pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, ewentualnie dokument pełnomocnictwa,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, ewentualnie stosowne pełnomocnictwo,

- w przypadku małżonków:

W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka nieobecnego, umocowujące do udziału
w przetargu na nabycie nieruchomości i zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego konieczne jest pisemne oświadczenie małżonka o nabywaniu nieruchomości do majątku odrębnego.

W przypadku istnienia małżeńskiego ustroju rozdzielności majątkowej konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie tego ustroju.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Brzeźnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenie.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności  związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

  1. Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
  2. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Urzędu Gminy Brzeźnica nr 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  4. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
  5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
  6. Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w dniu spisania umowy notarialnej przenoszącej własność.        
  7. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica wwwbrzeznica.pl, BIP Urzędu Gminy Brzeźnica, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowany w prasie.
  8. Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela inspektor d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.

 

mgr inż. Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170