!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym

 

house

 

Wójt Gminy BRZEŹNICA ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, położonych w miejscowości PASZKÓWKA, Gmina Brzeźnica
według tabeli zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Działając na podstawie art. 38, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 ) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490.) w wykonaniu Uchwały NR XI/107/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 02 grudnia 2015r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: : 941/2, 941/3, 941/4, 941/5, 941/6, 941/7, 941/8, 941/9 i 941/10, obręb Paszkówka i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.154.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym sprzedaży dla nieruchomości położonych w miejscowości Paszkówka, Wójt Gminy BRZEŹNICA ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości PASZKÓWKA, gmina Brzeźnica według tabeli zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiących niezabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr : 941/2, 941/6, 941/7 i 941/9 .

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KR1W/00048580/7 w której dział III i IV nie zawiera wpisów.

 

Poprzedni V nieograniczony przetarg ustny ogłoszony na dzień 04.09.2017 nie wyłonił Nabywcy na sprzedaż nieruchomości podanych w ogłoszeniu.

Działki nr: 941/2, 941/6, 941/7 i 941/9 położone są ok. 500 m na południowy wschód od Pałacu w Paszkówce i Ośrodka Zdrowia i ok. 200 m na południe od stawu rybnego. W/w działki znajdują są lekko nachylone w kierunku północnym. Każda ma kształt regularnego wielokąta umożliwiający swobodne zagospodarowanie. Brak dodatkowych atutów i ograniczeń. Dostępność komunikacyjną, dojazd określono jako korzystny- jest on uregulowany prawnie, odbywa się poprzez utwardzoną drogę wewnętrzną oznaczoną działką nr 941/1 łączącą się dalej poprzez inne działki należące do Gminy Brzeźnica z publiczną drogą gminną klasy lokalnej. Działki porośnięte są krzewami oraz nielicznymi drzewami, które nie powodują jednak szczególnych utrudnień ani ograniczeń związanych z ewentualną zabudową. Działki są częściowo uzbrojone, a wszystkie są tak naprawdę w bliskiej odległości od mediów: prąd, woda, gaz znajdują się na sąsiednich działkach. W procesie wyceny do porównania przyjęto działki nieuzbrojone.

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego działki będące przedmiotem przetargu położone są w strefie nieaktywnego osuwiska, co wiąże się z potrzebą wykonania stosownych badań geologicznych na etapie pozwolenia na zabudowę.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość zgodnie ze stanem ewidencyjnym.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działki nr: 941/2, 941/6, 941/7 i 941/9 położone są w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny- 4.5MN1.

Obniżoną cenę wywoławczą do piątego nieograniczonego przetargu ustnego ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z daty 23 października 2015 r, zaktualizowanego w dniu 07.04.2017r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.154.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej dla niżej wymienionych nieruchomości.

VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, parter budynku pokój nr 3 w godz.podanych w tabeli.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości - działki

Powierzchnia w ha

Łączna cena wywoławcza w zł brutto

Wadium

Minimalne Postąpienie w zł

Godzina przetargu

1

941/2

0,1312

43 910,00

 4 400,00

440,00

1000

4

941/6

0,0995

33 460,00

 3 400,00

340,00

1030

5

941/7

0,1287

42 830,00

 4 300,00

430,00

1100

6

941/9

0,1130

42 830,00

 4 300,00

430,00

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena osiągnięta w VI nieograniczonym przetargu ustnym po dokonaniu postąpienia stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej wymienionej w tabeli.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wysokości dla poszczególnych działek wymienionych w tabeli z dopiskiem „wadium na zakup działki nr ( podać nr wybranej działki ) w Paszkówce” na konto Urzędu Gminy w Brzeźnicy Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w terminie do dnia 19.03.2018 r, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19.03. 2018r wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium na poszczególne działki wymienione w tabeli w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu  do dnia  zawarcia umowy sprzedaży ( wpływ pieniędzy na konto Gminy Brzeźnica). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że Nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia - dowodu wpłaty wadium:

 - przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w – przypadku reprezentowania innej osoby, również dokument pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, ewentualnie dokument pełnomocnictwa,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, ewentualnie stosowne pełnomocnictwo,

- w przypadku małżonków:

W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka nieobecnego, umocowujące do udziału
w przetargu na nabycie nieruchomości i zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego konieczne jest pisemne oświadczenie małżonka o nabywaniu nieruchomości do majątku odrębnego. W przypadku istnienia małżeńskiego ustroju rozdzielności majątkowej konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie tego ustroju.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA do 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wyłonieniu Nabywców przedmiotowych nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójta Gminy Brzeźnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu i warunkami zagospodarowania działki wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składając do akt stosowne oświadczenie.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności  związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

1.Wpłacenia ceny za wylicytowaną nieruchomość, działkę pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy sprzedaży.

2.Wszelkie koszty i opłaty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości objętej przetargiem ponosi w całości Nabywca.

Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w dniu spisania umowy notarialnej przenoszącej własność.        

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  na   podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U z 2016 r, poz.2147) upłynął z dniem 24.03.2016 r.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności   związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bliższych informacji udziela Inspektor d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego w Brzeźnicy, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.

                    

 Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica i na łamach gazety „Wiadomości Powiatowe” i „Małopolska Kronika Beskidzka”.  

    

                                                                                                  

mgr inż. Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170