!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGL2

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 zawiadamia o wydaniu 16 listopada 2017 r. decyzji Nr 149/B/2017 znak:
WI-XI.7840.12.14.2017.AS o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 21.08.2017 r.
(uzupełniony 02 października 2017 r.) złożony 22 sierpnia 2017 r. przez inwestora:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, .....

 

adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany,działającego przez pełnomocnika: Serwacy Pierchała, ul. Kosynierów 6, 44-203 Rybnik, inwestycji pn.:„Budowa odcinka gazociągu  DN 500 MOP 5,5 MPa oraz rozbiórka elementów istniejącej sieci przesyłowej w ramach zadania„Remont gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim” w miejscowości Kossowaodcinek o długości ok. 966,2 m – ETAP 2. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Brzeźnica, miejscowość Kossowa, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica, obręb 0006 Kossowa, nr działek ewidencyjnych: 201/2, 202/1, 208/2, 209/2, 213/2, 212, 211, 219/3, 182, 506/1, 245/2, 246, 245/1, 252/1, 255/2, 255/3, 500/3, 136/1, 135, 128, 271/4, 121/7, 127/1, 119/1”.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 71, tel. 12 39 21 656, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.

 

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405
ze zmianami)

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170