!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica

 

 PONE

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku

 

W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 252.650,00 zł oraz wkładem własnym Gminy Brzeźnica w wysokości 151.590,00 zł na dofinansowanie w 2017 r. wymiany systemów ogrzewania, Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzeźnica

Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie.

1. Kto może skorzystać z dofinansowania.

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe posiadające budynek mieszkalny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1) demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

2) montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

3) montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u,

4) montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej,

5) montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Montowane kotły gazowe, węglowe, olejowe oraz na biomasę muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC

3. Wysokość dofinansowania

Dotacja polegająca na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych , jednak nie więcej niż 7.200 zł dla kotłów węglowych i 12.000 zł dla kotłów gazowych, w tym: do 50 % z WFOŚiGW w Krakowie i do 30 % z budżetu Gminy Brzeźnica.

Ostateczna wielkość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie. .

4. Składanie wniosków

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (Dziennik Podawczy pok. Nr 6 ) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica w terminie od dnia 22 września 2017 r. do dnia 26 września 2017 r.

5. Rozliczenie dotacji.

Inwestor jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Brzeźnica w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych, jednak nie później niż do dnia 25 października 2017 r. Do rozliczenia dotacji Inwestor przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Niedopełnienie warunków umowy będzie skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

Wszelkie dokumenty związane z Programem udostępniane będą na bieżąco w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz na stronie internetowej Urzędu: www.brzeznica.pl.

6. Dodatkowe informacje.

Program realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel w 2017 roku.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę uczestnictwa (deklarację) w Programie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w Programie i niniejszym ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, pokój nr 37 lub pod numerem telefonu: (33) 879 20 29 wew. 24.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

(-) Bogusław Antos

1. Wniosek o udział w Programie pobierz
2. Regulamin pobierz
3. Zmiana Regulaminu pobierz

 

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170