!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

PROJ1nsp-144

 WÓJT GMINY BRZEŹNICA


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie pomocy społecznej
aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse".

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu
„Nowe możliwości – nowe szanse”
poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

1.      Rodzaj zadania

 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

 

 

Szczegółowy opis zadania:

 

 1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji, i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakres aktywizacji zawodowej.

 2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez kursy/szkolenia dla nie mniej niż 23 osób.

 3. Nabycie kwalifikacji i kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 

1)      Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

2)      Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

3)      Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,

4)      Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

5)      Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

6)      ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.),

 

4. Kwalifikacje i kompetencje potwierdzone będą odpowiednim dokumentem (mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy, zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu) formalny wynik oceny i walidacji (egzamin) przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

5. Uczestnicy projektu w liczbie nie mniej niż 8 osób uzyskają kwalifikacje zawodowe.

6. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach Brzeźnicy.

7. Podział zadania:

 

1.       podzadanie 1. Przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego - 91 godzin. Indywidualne doradztwo zawodowe służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych w celu prawidłowego przygotowania do podjęcia zadań z zakresu szkolenia zawodowego. Rozwiązanie problemu zawodowego nastąpi poprzez pracę doradcy zawodowego i uczestnika w kierunku zmiany sytuacji zawodowej w celu podjęcia zatrudnienia;

 

1)      przed rozpoczęciem realizacji kursów zawodowych należy przedłożyć do zatwierdzenia IPD, a także wskazać testy wspomagające proces diagnostyczny w poszczególnych etapach.

2)      Zakres tematyczny – niezbędne minimum: 1. samopoznanie (zainteresowania, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, system wartości, stan zdrowia, trudności, poziom motywacji do zmian i realizacji założonej ścieżki); 2. określenie swojego aktualnego położenia; 3. uczestnik poznaje wybrane przez siebie środowisko pracy; 4. uczestnik śledzi ścieżki kształcenia i możliwości podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji; 5.uczestnik określa cel i obiera strategię działania.

3)      Doradca zawodowy określa indywidualny harmonogram wsparcia dla każdego z uczestników. Harmonogram wymaga zaakceptowania przez upoważnionego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

4)      zakres wsparcia: przewiduje się realizację łącznie 91h.

 

2.       podzadanie 2. Wsparcie w formach indywidualnych.

1)      zajęcia obejmują realizację następującego zakresu:

Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu:

a)       Indywidualne poradnictwo psychologiczne – psycholog. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Liczba godzin –57.

b)      Indywidualny trening motywacji – prowadzony przez psychologa.

Zakres wsparcia -Uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności stanowiących barierę w aktywizacji społecznej  w tym wsparcie w rozwiązywaniu trudności formalnych i nieformalnych. W ramach wsparcia realizowane będą następujące bloki tematyczne: Klucze niezbędne do wzbudzenia motywacji i realizacji celów, Twoja: Przyszłość. Przeszłość. Teraźniejszość., W jaki sposób wpływać na samego siebie tak, aby w trudnych i wymagających sytuacjach łatwością wzbudzać u siebie poczucie pewności siebie i wewnętrznej motywacji, Planowanie przyszłości.

Liczba godzin – 56.

c)       Indywidualny trening rozpoznawania i nazywania emocji - prowadzony przez psychologa.

Zakres wsparcia - Założenie warsztatu opiera się na działaniach mających na celu doprowadzenie do wzrostu rozumienia pojęcia empatia przez uczestników warsztatu, a w tym: poszerzenia wiedzy w zakresie wpływu uczuć na własne zachowanie, wzrostu świadomości konsekwencji własnych działań na uczucia innych ludzi oraz doskonalenie umiejętności definiowania uczuć i ich wyrażania.

Liczba godzin – 79.

 

d)      Indywidualny trening umiejętności interpersonalnych i skutecznych sposobów rozwiązywania problemów - prowadzony przez psychologa.

Zakres wsparcia: zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nawiązywanie i podtrzymywanie konwersacji, rozpoznawanie formy komunikacji pozawerbalnej, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Liczba godzin – 100

 e)       Indywidualny Trening Percepcji - prowadzony przez psychologa

polegający na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowaniu o ich znaczeniu

Liczba godzin - 48

f)       Indywidualny Trening Podejmowania Roli - prowadzony przez psychologa

koncertujący się na doskonaleniu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia i brania pod uwagę punktu widzenia drugiej osoby.

Liczba godzin - 48

g)      Indywidualny Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej - prowadzony przez psychologa

polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

Liczba godzin - 48

h)      Indywidualny trening analizowania sytuacji - prowadzony przez psychologa

polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów , reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

Liczba godzin – 8

i)        Indywidualny Trening autoprezentacji - prowadzony przez psychologa

obejmujący doskonalenie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku osobistego. Uczestnik zajęć uczy się nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia, na przykład pozyskiwanie sympatii lub budowania autorytetu.

Liczba godzin – 48

 

2)      Informacje dodatkowe:

 

1.                  Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu lub w miejscu udostępnionym przez Zleceniodawcę na terenie gminy Brzeźnica.

2.                  Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.

3.                  Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

Wymagania: Udokumentowane kwalifikacje psychologa.

3) zakres wsparcia: przewiduje się realizację łącznie 492h.

 

3. podzadanie 3. kursy/szkolenia zawodowe co najmniej  1/os. dla nie mniej niż 8 osób,

 

1) szkolenie zawodowe/kurs - nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia;

2) należy przewidzieć wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe przygotowanie do egzaminu oraz koszt niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, określonych uprawnień zawodowych lub/i koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3) Zakres tematyczne kursów muszą będą obejmować co najmniej: sprzedawca z kasą fiskalną – 8 osób, ECDL – 8 osób. 

4) przewiduje się realizację kursów dla 8 os.

 

  4. podzadanie 4. Szkolenia grupowe – stacjonarne. Miejsce realizacji – pomieszczenia zapewnione przez GOPS na terenie gminy Brzeźnica.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

a) Warsztaty rynku pracy:

 

Zakres szkolenia:

 

definiowanie pojęcia „praca”, określenie motywów, dla których ludzie pracują, przekazanie wiedzy na temat możliwych obszarów pracy dla uczestników warsztatu, analiza różnych zawodów i czynności zawodowych, pokazanie, że osoby niepełnosprawne mogą pracować (i pracują) w różnych zakładach pracy zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi, stworzenie własnej definicji CV i listu motywacyjnego, przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych.

 

uświadomienie, jakie szanse i jakie zagrożenia wynikają z podjęcia pracy, podnoszenie motywacji do działań praktycznych, uświadomienie korzyści płynących z zatrudnienia, rozbudzenie świadomości, na czym polegałaby nasza wymarzona praca, kształtowanie umiejętności nazywania zawodów, ćwiczenie umiejętności mówienia o poszczególnych zawodach (wyliczanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do wykonania danego rodzaju pracy, określanie czynności, z których składa się wykonywane zajęcie).

Ilość osób – 18.

Ilość godzin – 24

b) Trening zastępowania agresji .

 

Zakres szkolenia:

 

Trening ma na celu uczenie się podstawowych prospołecznych umiejętności obejmujący :
modelowanie, czyli odzwierciedlanie przez trenerów zachowań składających się na daną umiejętność, w której uczestnicy są słabi lub w ogóle jej nie posiadają Granie ról polegające na przetrenowaniu właściwych społecznych zachowań. Trenerzy zachęcają uczestników do poszukania sytuacji z własnego życia, w której deficyt danej umiejętności był nader widoczny udzielenie informacji zwrotnych mówiących o poprawności przedstawionej umiejętności ze względu na wcześniej pokazane zachowania modelowe. Informacje zwrotne udzielane są przez wszystkich po każdym odegraniu roli oraz Nauka samokontroli złości .

Liczba uczestników – 7.

Liczba godzin- 8.


c) Trening komunikacji w rodzinie moduł I

 

Ogólnym celem jest szeroko pojęta poprawa komfortu życia - relacji w rodzinie, poprzez nabycie konkretnej wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do budowania silnych więzi rodzinnych obejmujący w  szczególności następujące elementy: komunikacja w rodzinie ;trening relacji w rodzinie ;empatia względem siebie i dzieci; poprawa jakości komunikacji w rodzinie ; trening - stworzenie wspólnej wizji i planu na Wasz związek i relacje w rodzinie.

Liczba uczestników – 7.

Liczba godzin- 16.
d) Trening percepcji społecznej.

 

Zakres szkolenia:

polegający na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowaniu o ich znaczeniu
Liczba uczestników – 10

Liczba godzin- 8

2)      Zakres wsparcia: przewiduje się realizację łącznie 56h.

 

3)      W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

4)      Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

5)      Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

6)      Czas trwania ; godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

 

5. podzadanie 5. Szkolenia grupowe - wyjazdowe przewiduje się realizacje dla nie mniej niż 15 osób w podziale na 2 grupy.  Miejsce realizacji – ośrodek znajdujący się w miejscowości turystycznej.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

a) Trening negocjacji Moduł I

 

Trening negocjacji przeznaczony jest dla osób nie radzących sobie w sytuacjach konfliktowych obejmujący zakres:

Konflikt i wiążące się z nim zagrożenia. Typologia konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami. Jak unikać konfliktów jawnych i ukrytych. Komunikaty niewerbalne i ich wpływ na kontakt z rozmówcą i rozładowywanie sytuacji konfliktowych. Trafne odczytanie komunikatów werbalnych rozmówcy jako klucz do zrozumienia jego interesów – i szansa na uniknięcie konfrontacji.

Liczba uczestników – 23, w podziale na 2 grupy.

Liczba godzin- 16

b) Trening negocjacji Moduł II- .

 

Trening negocjacji przeznaczony jest dla osób nie radzących sobie w sytuacjach konfliktowych obejmujący zakres:  Konflikty wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów);Komunikacja a konflikt.; Błędy komunikacyjne, prowadzące do konfrontacji.; Sytuacje sporne w rozmowach i negocjacjach.; Ćwiczenie „Przegląd konfliktów”: uczestnicy klasyfikują (ustalają typ i miejsce na kole konfliktów) przykładowe sytuacje konfliktowe; Co robić, gdy dojdzie do konfliktu – pierwsza reakcja na konfrontację.; Style rozwiązywania; konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności.; Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów

Liczba uczestników – 23, w podziale na 2 grupy.

Liczba godzin- 16

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla max 23 uczestników projektu, 2 pracowników GOPS oraz 15 dzieci.

3) Termin realizacji usługi do ustalenia. Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów co najmniej dwu dniowych.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 

a)       Nocleg wraz ze śniadaniem dla maksymalnie 25 osób dorosłych,

b)      Nocleg wraz ze śniadaniem dla maksymalnie 15 dzieci,

c)       Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla maksymalnie 25 osób dorosłych,

d)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla maksymalnie 15 dzieci,

e)       Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) dla maksymalnie 25 osób dorosłych,

f)       Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) dla maksymalnie  15 dzieci,

g)      Kolacja grillowa dla maksymalnie 25 osób dorosłych,

h)      Kolacja grillowa dla maksymalnie 15 dzieci,

i)        2 sale szkoleniowe każdego dnia - 1 sala dla maksymalnie 23 osób,

j)        Basen dla maksymalnie 38 osób - 1 godzina na osobę dziennie,

k)      Usługa animatora dla dzieci realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi. Usługa realizowana dla maksymalnie 15 dzieci każdego dnia w trakcie udziału rodziców w szkoleniu,

l)        Pokój zabaw dla dzieci dla maksymalnie 15 dzieci każdego dnia.


7)      Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

 

a)    Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,

b)    Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,

c)    Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

d)    Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.

e)    Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

f)     Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Brzeźnica (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).

 

8)      W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

9)      Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

10)  Szkolenie realizowane przez co najmniej dwie osoby. Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

11)  Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

12) Łączna ilość godzin szkoleniowych do zrealizowania: 64 godziny. Godzina szkolenia wynosi 45 minut.

 

8.    Metody realizacji zajęć:

 

1.       praca indywidualna;

2.       zajęcia grupowe;

3.       inne metody.

 

9. Kontrola realizacji zadania.

 

1.       Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,

2.       Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć  dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.

3.       Dla każdego uczestnika musi być prowadzona teczka osobowa, w której znajdować się będą wszystkie dokumenty potwierdzające udział w zajęciach, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, dokumenty potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych, kserokopie badań lekarskich niezbędnych w celu odbycia kursu zawodowego, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń, certyfikatów, i innych dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji.

4.       Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadnia muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

 

 

 

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 

 

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 140000,00 zł.

 

 

 

1.       Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.

 

3.1.   Podmiot ubiegający się o dotację jako operator musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3.2.   Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2017 r.

 

5. Termin i sposób składania ofert.

 

5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym
w rozporządzeniu   Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2016 r., poz. 1300.)

 

5.2. Do oferty należy dołączyć:

 

1)      aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

 

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

 

- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

- notariusz.

 

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo  do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

- uzupełnienia o  sprawozdania merytoryczne i finansowe.

 

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. 

5.9. Oferty należy składać do dnia 11.10.2017 do godziny 16:00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta) osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Brzeźnica lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109.

5.10. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.


6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  oraz  termin dokonania wyboru ofert. 

 

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4.  Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

 

- możliwość realizacji danego  zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego  zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz  uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

- proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

 

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnia.

 

7.    W roku 2016 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:

7.1. Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert:

       - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 1000,00 zł

 

8. W roku 2017 na wsparcie realizacji zadania przeznaczono środki finansowe jak niżej:

8.1. Z pominięciem otwartego konkursu ofert:

      - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 1000,00 zł.

 

 

 

 Załączniki:

 

1. Oferta pobierz
2. Sprawozdanie pobierz


 

 

 

Wójt Gminy
/-/ Bogusław Antos

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170