!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

GOPS2

 

Projekt Nowe możliwości – nowe szansew ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
Indywidualna terapia uzależnień dla – 12 klientów GOPS

 

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna terapia uzależnień dla – 12 klientów GOPS uzależnionych od alkoholu - w wymiarze maksymalnie 192 godziny, średnio 16 godzin na osobę. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniodawcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Brzeźnica.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina terapii wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od 15 wrzesień 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Dysponuje osobą, która łącznie spełnia następujące warunki

- posiada kwalifikacje uprawniające do realizacji terapii uzależnień.

- posiada doświadczenie min 5 letnie w realizacji terapii uzależnień na rzecz klientów pomocy społecznej.

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dokumentów załączonych do oferty.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 60 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
 1. doświadczenie osoby wskazanej do realizacji terapii uzależnień– 40% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 60 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji terapii uzależnień” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 40 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.

Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji terapii uzależnień oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 - 10 osób dla których przeprowadzona była terapia uzależnień – 5 pkt

Powyżej 10 - 30 osób dla których przeprowadzona była terapia uzależnień – 20 pkt

Powyżej 30 osób dla których przeprowadzona była terapia uzależnień – 40 pkt

Punkty się nie sumują. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 40 pkt.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie GOPS Brzeźnica, ul. Krakowska 111 – 34-114 Brzeźnica, do dnia 05.09.2017r. do godz. 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170