!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Dowóz i odwóz dzieci do szkół

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 165806-2015 z dnia 2015-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1.Przedmiotem zamówienia są : a) dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2015/2016 oraz od 01.09.2016 do 31.12.2016 na podstawie...
Termin składania ofert: 2015-07-17

 

Brzeźnica: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 01.09.2015 do 31.12.2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
Numer ogłoszenia: 117843 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165806 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 01.09.2015 do 31.12.2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1.Przedmiotem zamówienia są : a) dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2015/2016 oraz od 01.09.2016 do 31.12.2016 na podstawie biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Brzeźnica, według linii oraz osobnych rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm) oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5, poz.13). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu w każdym autobusie przez osobę dorosłą wskazaną przez zleceniodawcę w celu zapewnienia opieki dzieci i uczniów podczas przewozu zgodnie obowiązkiem wynikającym zgodnie z art. 14a ust. 3 oraz 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Przewóz uczniów będzie realizowany w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a) Usługa opisana świadczona będzie wyłącznie w trakcie trwania roku szkolnego. Szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia dowozu uczniów do szkół określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. c) Usługa przewozowa dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica dwoma autobusami ( co najmniej 56+1) i trzema autobusami (co najmniej 52+1) w tym 1 autobus rezerwowy, na trzech trasach o łącznej długości 365,2 km, w dwóch turach. d) Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Zamawiający zwiększa ilość autokarów do 7 sztuk / jednorazowy przejazd/ e) Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. Cena za usługę dowozu to: - uśredniona cena brutto biletu miesięcznego dwustronnego (dowód i odwóz) dla jednego ucznia , która zawiera wszystkie koszty Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o., Pszczyna, 43-200 Pszczyna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 299980,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 253108,80
  • Oferta z najniższą ceną: 253108,80 / Oferta z najwyższą ceną: 254983,68
  • Waluta: PLN.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170