!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house

I N F O R M A C J A

O wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych nr:
941/2, 941/3, 941/5, 941/6, 941/7 i 941/9, położonych w miejscowości Paszkówka,
objętych KW Nr KR1W/00048580/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,
V Wydział Ksiąg Wieczystych w której dział III i IV nie zawiera wpisów.

 

Czwarty nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanych, n/w działek został ogłoszony w dniu 03.04.2017r i termin jego przeprowadzenia wyznaczony został na dzień 12 maja 2017 r na godz. od godz.1000 do godz. 1115.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działki nr: 941/2, 941/3, 941/5, 941/6, 941/7 i 941/9 położone są w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny- 4.5MN1.

Obniżoną cenę wywoławczą do czwartego nieograniczonego przetargu ustnego ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z daty 23 października 2015 r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.154.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej dla niżej wymienionych nieruchomości.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowane niżej wymienioną działki budowlane:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości - działki

Powierzchnia w ha

Łączna cena wywoławcza w zł brutto

Wadium

Minimalne Postąpienie w zł

Godzina przetargu

1

941/2

0,1312

43 910,00

 

440,00

1000

2

941/3

0,1253

41 800,00

 

420,00

1015

3

941/5

0,1225

40 770,00

 

410,00

1030

4

941/6

0,0995

33 460,00

 

340,00

1045

5

941/7

0,1287

42 830,00

 

430,00

1100

6

941/9

0,1130

42 830,00

 

430,00

1115

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wysokości dla poszczególnych działek wymienionych w tabeli z dopiskiem „wadium na zakup działki nr ( podać nr wybranej działki ) w Paszkówce” na konto Urzędu Gminy w Brzeźnicy Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w terminie do dnia 09 maja 2017 r, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 09 maja 2017r wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym.

Wadium w wymaganej wysokości i w wyznaczonym terminie nie zostało uiszczone na wskazane w ogłoszeniu konto.Do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nie przystąpił żaden uczestnik.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art.40 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz. 2147 z późz.zm) przetarg uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym.

 

mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170