!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

500 2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

W dniu 30 września 2017 r. kończy się pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy uprzejmie informuje, że wnioski w formie
papierowej, a także w formie elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane będą:

 

od dnia 1 sierpnia 2017 r.(zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) w godzinach pracy GOPS w Brzeźnicy tj:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30

Wtorek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 17.00

Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 14.00


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).


Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 ustalane będą na podstawie dochodów za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Krakowska 111,

- w lokalnych sklepach spożywczych na terenie gminy Brzeźnica

- ze strony internetowe Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 33 8792029 (wew. 45 oraz 48).

 


 

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, rozpoczął przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w godzinach:

 

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30

  • Wtorek 7.30 – 15.30

  • Środa 7.30 – 17.00

  • Czwartek 7.30 – 15.30

  • Piątek 7.30 - 14.00

 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia do dnia 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8792 029 wew. 45

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiągniętego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze NIE przysługuje, jeżeli: 

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
oraz pod numerem tel. (33) 879 20 29 w. 45.

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) 

 

1. WNIOSEK NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO DO 18-GO ROKU ŻYCIA / BEZ USTALANIA DOCHODÓW/


Przy składaniu wniosku prosimy o przedłożenie oryginału lub kserokopii aktów urodzenia dzieci i dowodów osobistych rodziców dzieci ( w przypadku posiadania tych dokumentów)
Osoba składająca wniosek wypełnia:


część I wniosku:
- punkt 1,
-w punkcie 2 zaznacza krzyżykiem drugą kratkę ,
-punkt 3- tabelę B
- punkt 4 - wpisuje dane wszystkich członków rodziny pozostających na utrzymaniu, łącznie
z wnioskodawcą


część II wniosku

- zaznacza właściwe kwadraty, podaje konto bankowe i podpisuje się pod pouczeniem
na str. 8.

 

2 . WNIOSEK NA WSZYSTKIE DZIECI W RODZIENIE DO 18-GO ROKU ŻYCIA /ŚWIADCZENIA UZALEŻNIONE OD DOCHODU RODZINY /

 

A) OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK RODZINNY W TUT. GOPS WYPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE CZĘŚCI WNIOSKU, NIE DORĘCZAJĄ ŻADNYCH DOKUMENTÓW POD WARUNKIEM, ŻE SYTUACJA DOCHODOWA LUB RODZINNA NIE ULEGŁA ZMIANIE W OKRESIE OD OSTATNIEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY. KONIECZNE BĘDZIE UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O OŚWIADCZENIA O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH, GOSPODARSTWIE ROLNYM I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3, 4 SĄ DO POBRANIA W TUT. GOPS)

 

B) OSOBY NIE POBIERAJĄCE ZASIŁKU RODZINNEGO (SKŁADAJĄCE WNIOSEK JW.) PROSZONE SĄ O PRZEDŁOŻENIEDO WGLĄDU:
- oryginału lub kserokopii aktów urodzenia dzieci i dowodów osobistych rodziców dzieci
- wszystkie Pit-y 11, Pity-y 28 za 2014 r. ( wymagane tylko w przypadku zmian w zatrudnieniu)
- dokumentów potwierdzających zmiany zatrudnienia od 2014 r. do dnia złożenia wniosku ( np. świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, decyzje o zasiłku dla bezrobotnych )
- nakaz płatniczy za 2014 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np. wyrok sądu o alimentach, rozwodzie, seperacji, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po zatrudnieniu w przypadku zmiany zatrudnienia po 2014 r.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy ( kwiecień, maj, czerwiec), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.
Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

 

Materiały Informacyjne

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) pobierz
2. Małopolski Urząd Wojewódzki zobacz
3. Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne pobierz
4. Spoty promocyjne zobacz
5. Aktualne Druki Wniosków zobacz

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170