!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić

 

Pytanie i odpowiedź do przetargu : „Remont drogi gminnej Nr K 470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse Gradowić
w km 3+500 – 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Pytanie :

Mając na uwadze, że termin wykonania zadania upływa w dniu 21.12.2015r, a otwarcie ofert jest w dniu 01.12.2015r co spowoduje, że czasu na realizację robót będzie około 2 tygodnie oraz z uwagi na fakt, iż w miesiącu grudniu z całą pewnością będą niesprzyjające warunki atmosferyczne na prowadzenie m.in. robót asfaltowych prosimy o informację czy zamawiający zakłada i dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania (aneks do Umowy) do momentu wystąpienia odpowiednich warunków na prowadzenie przedmiotowych robót. Powyższe pytanie zadane jest również z uwagi na fakt, iż udostępniony projekt Umowy nie przewiduje możliwości zmiany terminu na wykonanie.

 

Odpowiedź :

Urząd Gminy w Brzeźnicy w odpowiedzi na pismo dotyczące przetargu na zadanie : „Remont drogi gminnej Nr K 470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse Gradowić w km 3+500 – 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” informuje :

- z uwagi na współfinansowanie zadania środkami zewnętrznymi całkowite rozliczenie inwestycji (wykonanie, odbiór i zapłata za wykonane prace) należy zrealizować do końca grudnia 2015roku.

- zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 3084494-2015 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy między innymi w następujących przypadkach: wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

 

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


Numer ogłoszenia: 308494 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse-Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1 km. - 80m2 -Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV - 3.298m2 -Roboty ziemne wyk. koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj. chwytaka 0.25 m3, kat. gruntu II- IV - 989,4m3 -Podbudowy z kruszywa naturalnego tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 0,0-31,5 mm o gr.30cm po zagęszczeniu - 3298,0 m2 -Wyrównanie( profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie ( przyjęto na odcinku 100m powierzchni 150 kg.m2 - 46,5 T -Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm -3295,6m2 -Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 3210,0 m2 -Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 0,0-31,5mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 856 m2.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.12.2015r do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium - Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse-Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał jedną robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. budowa, przebudowa, odbudowa lub remont drogi o nawierzchni asfaltowej). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a wartość odebranych i wykonanych robót nie mniejsza niż - 300.000,00 brutto (w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji), oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 7 do SIWZ - wykaz osób. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj Dz.U Nr 83, poz. 578 z późn. zm. lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww specjalności.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 400.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo- jeżeli zostało ustanowione, kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem. 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: - wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, - niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. b) Wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ c) Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: 1- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 3- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np.rezygnacja. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 35..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ i załączniki pobierz
2. Załącznik nr 3 MAPA pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170